Hénon混沌系统的追踪控制与同步
物理学报
引用检索 快速检索
物理学报  2001, Vol. 50 Issue (4): 629-632
总论 当期目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索     
Hénon混沌系统的追踪控制与同步
李丽香, 彭海朋, 卢辉斌, 关新平
燕山大学电气工程学院,秦皇岛066004
CONTROL AND SYNCHRONIZATION OF HéNON CHAOTIC SYSTEM
LI LI-XIANG, PENG HAI-PENG, LU HUI-BIN, GUAN XIN-PING
燕山大学电气工程学院,秦皇岛066004

版权所有 ©  物理学报
地址:北京市603信箱,《物理学报》编辑部 邮编:100190
电话:010-82649294,82649829,82649863   E-mail:apsoffice@iphy.ac.cn
网络系统维护电话:010-62662699-1; 技术支持邮箱 linjl@magtech.com.cn