Jacobi 椭圆函数展开法的新应用
物理学报
引用检索 快速检索
物理学报  2003, Vol. 52 Issue (5): 1066-1070
总论 当期目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索     
Jacobi 椭圆函数展开法的新应用
张善卿, 李志斌
华东师范大学计算机科学技术系,上海 200062
A new application of Jacobi elliptic function expansion method
Zhang Shan-Qing, Li Zhi-Bin
华东师范大学计算机科学技术系,上海 200062

版权所有 ©  物理学报
地址:北京市603信箱,《物理学报》编辑部 邮编:100190
电话:010-82649294,82649829,82649863   E-mail:apsoffice@iphy.ac.cn
网络系统维护电话:010-62662699-1; 技术支持邮箱 linjl@magtech.com.cn