Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Physica Sinica  2017, Vol. 66 Issue (15): .     DOI: 10.7498/aps.66.155202
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Plasma characteristics of helical streamers induced by pulsed discharges
Zou Dan-Dan1, Cai Zhi-Chao1, Wu Peng2, Li Chun-Hua3, Zeng Han1, Zhang Hong-Li1, Cui Chun-Mei1
1, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China;
2. Jiangxi Electric Power Design Institute, Nanchang 330096, China;
3. Hefei University of Technology, Hefei 230009, China

Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn