Momentum image of emission electrons in transfer ionization process of slow He<sup>2+</sup> colliding on He
Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin.  2010, Vol. 59 Issue (12): 8471-8477    
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  |   
Momentum image of emission electrons in transfer ionization process of slow He2+ colliding on He
Ma Xin-Wen1, Zhu Xiao-Long1, Liu Hui-Ping1, Qian Dong-Bin1, Zhang Da-Cheng1, Feng Wen-Tian2, Zhang Shao-Feng2, Xu Shen-Yue2, Li Bin2, Yan Shun-Cheng2, Meng Ling-Jie2, Zhang Peng-Ju2
(1)Insititute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China; (2)Insititute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn