Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Physica Sinica  2015, Vol. 64 Issue (16): .     DOI: 10.7498/aps.64.166401
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Experimental measurement of liquid deuterium equation of state data
Jia Guo, Huang Xiu-Guang, Xie Zhi-Yong, Ye Jun-Jian, Fang Zhi-Heng, Shu Hua, Meng Xiang-Fu, Zhou Hua-Zhen, Fu Si-Zu
Shanghai Institute of Laser Plasma, Shanghai 201800, China

Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn