Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Physica Sinica  2016, Vol. 65 Issue (6): 067301    DOI: 10.7498/aps.65.067301
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
White light emitting diode based on quantum dots and MEH-PPV
Sun Li-Zhi, Zhao Su-Ling, Xu Zheng, Yin Hui-Li, Zhang Cheng-Wen, Long Zhi-Juan, Hong Xiao-Xia, Wang Peng, Xu Xu-Rong
Institute of Optoelectronics Technology, Beijing Jiaotong University, Key Laboratory of Luminescence and Optical Information (Beijing Jiaotong University), Ministry of Education, Beijing 100044, China

Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn