Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Physica Sinica  2018, Vol. 67 Issue (22): .     DOI: 10.7498/aps.67.20181035
NUCLEAR PHYSICS Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Laser fast neutron measured by bubble detector
Zhao Lei1, Xu Miao-Hua1, Zhang Yi-Hang2,3, Zhang Zhe2, Zhu Bao-Jun2,3, Jiang Wei-Man2,3, Zhang Xiao-Peng5, Zhao Xu5, Tong Bo-Wei6, He Shu-Kai7, Lu Feng7, Wu Yu-Chi7, Zhou Wei-Min7, Zhang Fa-Qiang7, Zhou Kai-Nan7, Xie Na7, Huang Zheng7, Zhong Jia-Yong4,6, Gu Yu-Qiu4,7, Li Yu-Tong2,3,4, Li Ying-Jun1
1. State Key Laboratory for GeoMechanics and Deep Underground Engineering, China University of Mining and Technology, Beijing 100083, China;
2. Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
3. School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China;
4. Collaborative Innovation Center of IFSA(CICIFSA, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
5. School of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
6. Department of Astronomy, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;
7. Science and Technology on Plasma Physics Laboratory, Research Center of Laser Fusion, CAEP, Mianyang, 621900, China

Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn