Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Physica Sinica  2018, Vol. 67 Issue (23): .     DOI: 10.7498/aps.67.20181391
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Observation of hydrodynamic phenomena of plasma interaction in hohlraums
Li Hang1,2, Yang Dong1,2, Li San-Wei1, Kuang Long-Yu1,2, Li Li-Ling1, Yuan Zheng1, Zhang Hai-Ying1, Yu Rui-Zhen1, Yang Zhi-Wen1, Chen Tao1, Cao Zhu-Rong1, Pu Yu-Dong1, Miao Wen-Yong1, Wang Feng1, Yang Jia-Min1, Jiang Shao-En1,2, Ding Yong-Kun1,2, Hu Guang-Yue2, Zheng Jian2
1. Laser Fusion Research Center, Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China;
2. Basic Plasma Key Laboratory of Chinese Academy of Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China

Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn