Experimental generation of 58 MeV quasi-monoenergetic electron beam by ultra-intense femto-second laser wakefield
Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin.  2010, Vol. 59 Issue (12): 8733-8738    
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  |   
Experimental generation of 58 MeV quasi-monoenergetic electron beam by ultra-intense femto-second laser wakefield
Wang Xiao-Fang1, Dong Ke-Gong2, Gu Yu-Qiu3, Zhu Bin3, Wu Yu-Chi3, Cao Lei-Feng3, He Ying-Ling3, Liu Hong-Jie3, Hong Wei3, Zhou Wei-Min3, Zhao Zong-Qing3, Jiao Chun-Ye3, Wen Xian-Lun3, Zhang Bao-Han3
(1)Key Laboratory of Basic Plasma Physics of Chinese Academy of Sciences, Department of Modern Physics,University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China; (2)Key Laboratory of Basic Plasma Physics of Chinese Academy of Sciences, Department of Modern Physics,University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China;Research Center of Laser Fusion, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900,; (3)Research Center of Laser Fusion, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn