Experimental research of target uniform illumination using smoothing by spectral dispersion and continuous phase plate
Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin  2012, Vol. 61 Issue (5): 054204     doi:10.7498/aps.61.054204
ELECTROMAGENTISM, OPTICS, ACOUSTICS, HEAT TRANSFER, CLASSICAL MECHANICS, AND FLUID DYNAMICS Current Issue| Archive| Adv Search  |   
Experimental research of target uniform illumination using smoothing by spectral dispersion and continuous phase plate
Zhang Rui, Li Ping, Su Jing-Qin, Wang Jian-Jun, Li Hai, Geng Yuan-Chao, Liang Yue, Zhao Run-Chang, Dong Jun, Lu Zong-Gui, Zhou Li-Dan, Liu Lan-Qin, Lin Hong-Huan, Xu Dang-Peng, Deng Ying, Zhu Na, Jing Feng, Sui Zhan, Zhang Xiao-Min
Research Center of Laser Fusion, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn