The study of time-resolved measurement using ICCD positioning cosmic rays
Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin  2012, Vol. 61 Issue (7): 072904     doi:10.7498/aps.61.072904
NUCLEAR PHYSICS Current Issue| Archive| Adv Search  |   
The study of time-resolved measurement using ICCD positioning cosmic rays
Lü Qi-Wen1,Zheng Yang-Heng2,Tai Cai-Xing1,Liu Fu-Hu1,Cai Xiao3,Fang Jian3,Gao Long3,Ge Yong-Shuai3,Liu Ying-Biao3,Sun Li-Jun3,Sun Xi-Lei3,Niu Shun-Li3,Wang Zhi-Gang3,Xie Yu-Guang3,Xue Zhen3,Yu bo-Xiang3,Zhang Ai-Wu3,Hu Tao3,Lü Jun-Guang3
1. Institute of Theoretical Physics, Shanxi University, Taiyuan 030006, China;
2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
3. Institute of High Energy Physics, CAS, Beijing 100049, China
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn