Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin.  1995, Vol. 44 Issue (9): 1404-1409    
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  |   
Zhang Qi-Ren, Cai Yu-Qin, Chunyu Shu-Tai, Huang Wen-Zhong, Hong Wei, Yang Shang-Jin, Du Feng-Ying, You Yong-Lu, Sun Yong-Liang, He An, Zang Xiu-Qun, Wu De-Yong
西南核物理与化学研究所,成都610003
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn