Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Physica Sinica  2017, Vol. 66 Issue (10): .     DOI: 10.7498/aps.66.105202
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Uniform irradiation of a direct drive target by optimizing the beam parameters
Li Hong-Xun1,2, Zhang Rui1, Zhu Na1, Tian Xiao-Cheng1, Xu Dang-Peng1, Zhou Dan-Dan1, Zong Zhao-Yu1, Fan Meng-Qiu1, Xie Liang-Hua1,2, Zheng Tian-Ran1,2, Li Zhao-Li1,2
1. Laser Fusion Research Center, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China;
2. Graduate School of China Academy of Engineering Physics, Beijing 100088, China

Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn