Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Physica Sinica  2018, Vol. 67 Issue (4): .     DOI: 10.7498/aps.67.20172163
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Three-body fragmentation dynamics of OCS3+ induced by intermediate energy Ne4+ ion impact
Shen Li-Li1,2, Yan Shun-Cheng1, Ma Xin-Wen1, Zhu Xiao-Long1, Zhang Shao-Feng1, Feng Wen-Tian1, Zhang Peng-Ju1, Guo Da-Long1, Gao Yong1, Hai Bang1,2, Zhang Min1,2, Zhao Dong-Mei1
1. Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;
2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn