Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Physica Sinica  2018, Vol. 67 Issue (21): .     DOI: 10.7498/aps.67.20181191
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Current transport mechanism of Schottky contact of Pt/Au/n-InGaN
Xu Feng1\2, Yu Guo-Hao1, Deng Xu-Guang1, Li Jun-Shuai1, Zhang Li1, Song Liang1, Fan Ya-Ming1, Zhang Bao-Shun1
1. Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou 215123, China;
2. Institute of Opto-Electronic, Nanjing University & Yangzhou, Yangzhou 225009, China

Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn