Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Physica Sinica  2019, Vol. 68 Issue (9): .     DOI: 10.7498/aps.68.20182306
INTERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Fabrication of synaptic memristor based on two-dimensional material MXene and realization of both long-term and short-term plasticity
Chen Yi-Hao1, Xu Wei1, Wang Yu-Qi1, Wan Xiang1, Li Yue-Feng1, Liang Ding-Kang1, Lu Li-Qun1, Liu Xin-Wei1, Lian Xiao-Juan1, Hu Er-Tao1, Guo Yu-Feng1, Xu Jian-Guang2, Tong Yi1, Xiao Jian1
1. College of Electronic and Optical Engineering, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023, China;
2. School of Materials Science and Engineering, Yancheng Institute of Technology, Yancheng 224051, China

Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn