Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "75.50.Ss":
137504 Jin Chen-Dong, Song Cheng-Kun, Wang Jin-Shuai, Wang Jian-Bo, Liu Qing-Fang
  Research progress of micromagnetic magnetic skyrmions and applications
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (13): 137504-137504 [Abstract] (409) [HTML 1 KB] [PDF 4626 KB] (337)
137510 Liang Xue, Zhao Li, Qiu Lei, Li Shuang, Ding Li-Hong, Feng You-Hua, Zhang Xi-Chao, Zhou Yan, Zhao Guo-Ping
  Skyrmions-based magnetic racetrack memory
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (13): 137510-137510 [Abstract] (497) [HTML 1 KB] [PDF 3175 KB] (344)
97502 Gu Jian-Jun,Han Jin-Rong,Cheng Fu-Wei,Zhao Guo-Liang,Liu Li-Hu,Sun Hui-Yuan
  Preparation and characterization of nickel manganese ferrite
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (9): 97502-097502 [Abstract] (2162) [HTML 1 KB] [PDF 718 KB] (783)
27504 Zhao Rong, Gu Jian-Jun, Liu Li-Hu, Xu Qin, Cai Ning, Sun Hui-Yuan
  Magnetization reversal in FeCo binary alloy nanowire arrays
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (2): 27504-027504 [Abstract] (1726) [HTML 1 KB] [PDF 2608 KB] (697)
7988 Liu Wen-Bang, Meng Wei-Min, Lou Yuan-Fu, Liu Xi, Zhang Lu-Ran, Zheng Xin-Qi, Wei Fu-Lin
  Effects of applied magnetic field on microstructure and magnetic properties of template-based Co nanowire arrays
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (11): 7988-7992 [Abstract] (3236) [HTML 0 KB] [PDF 254 KB] (1131)
3503 Feng Chun, Zhan Qian, Li Bao-He, Teng Jiao, Li Ming-Hua, Jiang Yong, Yu Guang-Hua
  Preparation of L10-FePt film for perpendicular magnetic recording media by using FePt/Au mutilayers
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (5): 3503-3508 [Abstract] (5062) [HTML 0 KB] [PDF 336 KB] (1338)
580 Gao Rui-Xin, Xu Zhen, Chen Da-Xin, Xu Chu-Dong, Chen Zhi-Feng, Liu Xiao-Dong, Zhou Shi-Ming, Lai Tian-Shu
  RE-TM antiferromagnetic coupling and laser induced ultrafast magnetization reversal dynamics in GdFeCo magneto-optical films
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (1): 580-584 [Abstract] (4843) [HTML 0 KB] [PDF 197 KB] (1179)
17502 Chang Yuan-Si, Li Gang, Zhang Ying, Cai Jian-Wang
  Large enhanced perpendicular magnetic anisotropy and thermal stability in Ta/CoFeB/MgO films with excess boron
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (1): 17502-017502 [Abstract] (475) [HTML 1 KB] [PDF 443 KB] (264)
127802 Pan Qun-Feng, Zhang Ze-Yu, Wang Hui-Zhen, Lin Xian, Jin Zuan-Ming, Cheng Zhen-Xiang, Ma Guo-Hong
  Demagnetization dynamics of C-doped FePt film
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (12): 127802-127802 [Abstract] (348) [HTML 1 KB] [PDF 3624 KB] (179)
167504 Li Zheng-Hua, Li Xiang
  Micromagnetic modeling of L10-ordered FePtmagnetic thin films
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (16): 167504-167504 [Abstract] (337) [HTML 1 KB] [PDF 2361 KB] (545)
237502 Liu Yu-Liang, Chen Zhi-Gang, Sun Da-Xing, Zhang Guang-Yu
  Quantitative research into the influence of slider-disk contact force on the information intensity of the magnetic recording layer
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (23): 237502-237502 [Abstract] (244) [HTML 1 KB] [PDF 814 KB] (214)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 11 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn