Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "05.70.Np":
170504 Qi Ke-Wu, Zhao Yu-Hong, Guo Hui-Jun, Tian Xiao-Lin, Hou Hua
  Phase field crystal simulation of the effect of temperature on low-angle symmetric tilt grain boundary dislocation motion
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (17): 170504-170504 [Abstract] (89) [HTML 1 KB] [PDF 2220 KB] (38)
167802 Xie Xiu-Hua, Li Bing-Hui, Zhang Zhen-Zhong, Liu Lei, Liu Ke-Wei, Shan Chong-Xin, Shen De-Zhen
  Point defects: key issues for Ⅱ-oxides wide-bandgap semiconductors development
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (16): 167802-167802 [Abstract] (134) [HTML 1 KB] [PDF 2076 KB] (67)
80503 Wang Yi, Yang Chen, Guo Xiang, Wang Ji-Hong, Liu Xue-Fei, Wei Jie-Ming, Lang Qi-Zhi, Luo Zi-Jiang, Ding Zhao
  Thermodynamic analysis of Al0.17Ga0.83As/GaAs (001) in annealing process
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (8): 80503-080503 [Abstract] (279) [HTML 1 KB] [PDF 492 KB] (162)
150201 Qiu Shen-Wei, Wang Kai, Liu Qian, Pei Wen-Jiang, Hu Hen-Kai, Yang Guang, Wei Cheng-Jian, Zhang Yi-Feng
  Epidemic spreading on scale-free networks with traffic flow
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (15): 150201-150201 [Abstract] (1994) [HTML 1 KB] [PDF 355 KB] (862)
150508 Lan Zhong, Zhu Xia, Peng Ben-Li, Lin Meng, Ma Xue-Hu
  The analysis of droplet surface temperature field during dropwise condensation process
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (15): 150508-150508 [Abstract] (1583) [HTML 1 KB] [PDF 1508 KB] (658)
90202 Wang Ya-Qi,Yang Xiao-Yuan
  Study on a model of topology evolution of wireless sensor networks among cluster heads and its immunization
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (9): 90202-090202 [Abstract] (2289) [HTML 1 KB] [PDF 419 KB] (867)
86801 Zhang Lei-Ming,Xia Hui
  The effects of point-defects on the dynamic scaling of growing surfaces
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (8): 86801-086801 [Abstract] (1759) [HTML 1 KB] [PDF 286 KB] (498)
60202 Wang Ya-Qi, Jiang Guo-Ping
  Epidemic immunization on scale-free networks with traffic flow
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (6): 60202-060202 [Abstract] (4119) [HTML 0 KB] [PDF 1258 KB] (963)
6725 Wang Ya-Qi, Jiang Guo-Ping
  Spreading of epidemics in complex networks with infective medium and spreading delay
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (10): 6725-6733 [Abstract] (2804) [HTML 0 KB] [PDF 1037 KB] (884)
6734 Wang Ya-Qi, Jiang Guo-Ping
  Virus spreading on complex networks with imperfect immunization
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (10): 6734-6743 [Abstract] (3034) [HTML 0 KB] [PDF 1091 KB] (1810)
30101 Jiang Rui, Yang Zhen
  An improved centroid localization algorithm based on iterative computation for wireless sensor network
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (3): 30101-030101 [Abstract] (800) [HTML 1 KB] [PDF 408 KB] (457)
40509 Liu Hao-Ran, Yin Wen-Xiao, Han Tao, Dong Ming-Ru
  Wireless sensor network fault tolerant topology for lifetime optimization
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (4): 40509-040509 [Abstract] (642) [HTML 1 KB] [PDF 304 KB] (585)
80101 Hao Xiao-Chen, Liu Wei-Jing, Xin Min-Jie, Yao Ning, Ru Xiao-Yue
  Energy balance and robustness adjustable topology control algorithm for wireless sensor networks
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (8): 80101-080101 [Abstract] (761) [HTML 1 KB] [PDF 894 KB] (996)
90503 Liu Hao-Ran, Yin Wen-Xiao, Dong Ming-Ru, Liu Bin
  Study on the scale-free topology model with strong intrusion-tolerance ability in wireless sensor networks
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (9): 90503-090503 [Abstract] (497) [HTML 1 KB] [PDF 376 KB] (536)
140202 Wang Fei, Peng Lan, Zhang Quan-Zhuang, Liu Jia
  Effect of horizontal temperature difference on Marangoni-thermocapillary convection in a shallow annular pool
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (14): 140202-140202 [Abstract] (363) [HTML 1 KB] [PDF 976 KB] (202)
150504 Han Li, Liu Bin, Li Ya-Qian, Zhao Lei-Jing
  Studies on weighted scale-free topology in energy heterogeneous wireless sensor network
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (15): 150504-150504 [Abstract] (367) [HTML 1 KB] [PDF 350 KB] (398)
168101 Jing Hao-Da, Zhang Xiang-Jun, Tian Yu, Meng Yong-Gang
  Thermodynamic analysis of lubrication considering solid-liquid interface interaction
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (16): 168101-168101 [Abstract] (422) [HTML 1 KB] [PDF 391 KB] (185)
170506 Liu Bin, Dong Ming-Ru, Liu Hao-Ran, Yin Rong-Rong, Han Li
  A scale-free fault tolerant topology model in wireless sensor network for toleration of comprehensive fault
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (17): 170506-170506 [Abstract] (435) [HTML 1 KB] [PDF 339 KB] (475)
180508 Lu Na, Wang Yong-Xin, Chen Zheng
  Phase field crystal study on asymmetrical tilt subgrain boundaries
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (18): 180508-180508 [Abstract] (547) [HTML 1 KB] [PDF 4484 KB] (552)
190504 Liu Zhou-Zhou, Wang Fu-Bao
  Research on weighted scale-free topology with balancing energy consumption characteristics in wireless sensor networks
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (19): 190504-190504 [Abstract] (465) [HTML 1 KB] [PDF 333 KB] (423)
200209 Hu Heng-Kai, Wang Kai, Yang Guang, Liu Qian, Pei Wen-Jiang, Qiu Shen-Wei, Wei Cheng-Jian, Zhang Yi-Feng
  Dynamical patterns of epidemic outbreaks on scale-free networks with traffic flow
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (20): 200209-200209 [Abstract] (1365) [HTML 1 KB] [PDF 281 KB] (488)
200510 Song Xiao-Yan, Xu Wen-Wu, Zhang Zhe-Xu
  Nanoscale stabilization of metastable phase: thermodynamic model and experimental studies
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (20): 200510-200510 [Abstract] (1525) [HTML 1 KB] [PDF 3349 KB] (617)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 22 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn