Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "52.35.Mw":
147304 Zhu Xu-Peng, Shi Hui-Min, Zhang Shi, Chen Zhi-Quan, Zheng Meng-Jie, Wang Ya-Si, Xue Shu-Wen, Zhang Jun, Duan Hui-Gao
  Review on surface plasmonic coupling systems and their applications in spectra enhancement
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (14): 147304-147304 [Abstract] (156) [HTML 1 KB] [PDF 2735 KB] (134)
114207 Wan Feng, Wu Bao-Jian, Cao Ya-Min, Wang Yu-Hao, Wen Feng, Qiu Kun
  Analytical method for four wave mixing in space-frequency multiplexing optical fibers
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (11): 114207-114207 [Abstract] (82) [HTML 1 KB] [PDF 1096 KB] (44)
94206 Chen Wei-Jun, Song De, Li Ye, Wang Xin, Qin Xu-Lei, Liu Chun-Yang
  Control on interaction of Airy-Gaussian beams in competing nonlinear medium
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (9): 94206-094206 [Abstract] (71) [HTML 1 KB] [PDF 1235 KB] (44)
64211 Cui Can, Wang Zhi, Li Qiang, Wu Chong-Qing, Wang Jian
  Modulation of orbital angular momentum in long periodchirally-coupled-cores fiber
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (6): 64211-064211 [Abstract] (130) [HTML 1 KB] [PDF 1304 KB] (39)
144203 Luo Xue-Xue, Tao Ru-Mao, Liu Zhi-Wei, Shi Chen, Zhang Han-Wei, Wang Xiao-Lin, Zhou Pu, Xu Xiao-Jun
  Quasi-static mode instability in few-mode fiber amplifier
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (14): 144203-144203 [Abstract] (166) [HTML 1 KB] [PDF 1300 KB] (115)
110201 Wang Jian-Yong, Cheng Xue-Ping, Zeng Ying, Zhang Yuan-Xiang, Ge Ning-Yi
  Quasi-soliton solution of Korteweg-de Vries equation and its application in ion acoustic waves
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (11): 110201-110201 [Abstract] (423) [HTML 1 KB] [PDF 1164 KB] (276)
88402 Huang Hua, Wu Yang, Liu Zhen-Bang, Yuan Huan, He Hu, Li Le-Le, Li Zheng-Hong, Jin Xiao, Ma Hong-Ge
  Review on high power microwave device with locked frequency and phase
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (8): 88402-088402 [Abstract] (481) [HTML 1 KB] [PDF 2128 KB] (383)
75201 Li Xue-Chen, Geng Jin-Ling, Jia Peng-Ying, Wu Kai-Yue, Jia Bo-Yu, Kang Peng-Cheng
  Rotating characteristics of glow discharge filament on liquid electrode surface
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (7): 75201-075201 [Abstract] (214) [HTML 1 KB] [PDF 823 KB] (132)
25201 Ma Hao-Jun, Wang Guo-Lin, Luo Jie, Liu Li-Ping, Pan De-Xian, Zhang Jun, Xing Ying-Li, Tang Fei
  Experimental study of electromagnetic wave transmission characteristics in S-Ka band in plasma
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (2): 25201-025201 [Abstract] (245) [HTML 1 KB] [PDF 653 KB] (208)
227302 Zhang Kai, Du Chun-Guang, Gao Jian-Cun
  Long-range surface plasmon polariton enhancement in double-electrode structure
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (22): 227302-227302 [Abstract] (469) [HTML 1 KB] [PDF 837 KB] (161)
155202 Du Zeng-Ji, Mo Jia-Qi
  Approximae solution for a class of the disturbed evolution equation
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (15): 155202-155202 [Abstract] (1360) [HTML 1 KB] [PDF 239 KB] (401)
125202 Sun Zhong-Hua, Wang Hong-Yan, Wang Hui, Zhang Zhi-Dong, Zhang Zhong-Yue
  Effects of size and electric field coupling on the surface plasmon properties of gold nanoring dimer structures
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (12): 125202-125202 [Abstract] (2699) [HTML 1 KB] [PDF 3849 KB] (1437)
20206 Mao Jie-Jian, Yang Jian-Rong, Li Chao-Ying
  Nonlinear waves in an inhomogeneous quantum plasma
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (2): 20206-020206 [Abstract] (1542) [HTML 1 KB] [PDF 546 KB] (608)
104220 Wang Wen-Rui, Yu Jin-Long, Luo Jun, Han Bing-Chen, Wu Bo, Guo Jing-Zhong, Wang Ju, Yang En-Ze
  High speed real-time optical sampling system based on optical parametric amplification
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (10): 104220-104220 [Abstract] (3855) [HTML 0 KB] [PDF 1807 KB] (642)
105201 Ma Qiao-Sheng, Jin Xiao, Xu Ming, Li Zheng-Hong, Wu Yang
  Design of X-band backward wave oscillator with 10 GW output power
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (10): 105201-105201 [Abstract] (3725) [HTML 0 KB] [PDF 1308 KB] (715)
105202 Liu Jing, Shu Ting, Li Zhi-Qiang
  Theoretical and numerical study on optimization of diode parameters in virtual cathode oscillator
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (10): 105202-105202 [Abstract] (3644) [HTML 0 KB] [PDF 1454 KB] (796)
35201 Huang Hua, Guo Yan-Hua, Jin Xiao, He Hu, Lei Lu-Rong, Luo Xiong, Chang An-Bi, Li Zheng-Hong
  Phase investigation on relativistic klystron amplifier
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (3): 35201-035201 [Abstract] (3291) [HTML 0 KB] [PDF 1408 KB] (666)
8717 Xiang Jiang, Zheng Chun-Yang, Liu Zhan-Jun
  Study of stimulated scattering in laser-plasma-interaction by linear theory
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (12): 8717-8724 [Abstract] (3312) [HTML 0 KB] [PDF 1054 KB] (1093)
750 Yang Jie, Zhao Qiang
  Analytical solutions to ultra-long waves with the complete Coriolis force and heating
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (2): 750-753 [Abstract] (3371) [HTML 0 KB] [PDF 335 KB] (898)
8426 Wang Li-Feng, Teng Ai-Ping, Ye Wen-Hua, Fan Zheng-Feng, Tao Ye-Sheng, Lin Chuan-Dong, Li Ying-Jun
  Velocity gradient in Kelvin-Helmholtz instability for supersonic fluid
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (12): 8426-8431 [Abstract] (4152) [HTML 0 KB] [PDF 269 KB] (1171)
6381 Wang Li-Feng, Ye Wen-Hua, Fan Zheng-Feng, Sun Yan-Qian, Zheng Bing-Song, Li Ying-Jun
  Kelvin-Helmholtz instability in compressible fluids
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (9): 6381-6386 [Abstract] (5525) [HTML 0 KB] [PDF 249 KB] (2151)
6387 Lu He-Lin, Peng Xiao-Dong, Qiu Xiao-Ming, Wang Shun-Jin
  Diamagnetic effect on zonal flow generation in interchange mode turbulence
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (9): 6387-6391 [Abstract] (3780) [HTML 0 KB] [PDF 190 KB] (953)
4787 Wang Li-Feng, Ye Wen-Hua, Fan Zheng-Feng, Li Ying-Jun
  Study on the Kelvin-Helmholtz instability in two-dimensional incompressible fluid
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (7): 4787-4792 [Abstract] (3862) [HTML 0 KB] [PDF 222 KB] (1034)
1100 Zhu Bin, Gu Yu-Qiu, Wang Yu-Xiao, Liu Hong-Jie, Wu Yu-Chi, Wang Lei, Wang Jian, Wen Xian-Lun, Jiao Chun-Ye, Teng Jian, He Ying-Ling
  Observation of macroscopic postsolitons in ultrashort ultraintense laser-plasma interaction
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (2): 1100-1104 [Abstract] (4147) [HTML 0 KB] [PDF 171 KB] (902)
7084
  Study of laser plasma interactions using Vlasov and Maxwell equations
    Acta Physica Sinica   2007 Vol.56 (12): 7084-7089 [Abstract] (3685) [HTML 0 KB] [PDF 267 KB] (3362)
7100
  Harmonic generation of high power microwave in plasma filled waveguide
    Acta Physica Sinica   2007 Vol.56 (12): 7100-7105 [Abstract] (2899) [HTML 0 KB] [PDF 200 KB] (839)
17805 Chen Xin-Lian, Kong Fan-Min, Li Kang, Gao Hui, Yue Qing-Yang
  Improvement of light extraction efficiency of GaN-based blue light-emitting diode by disorder photonic crystal
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (1): 17805-017805 [Abstract] (1094) [HTML 1 KB] [PDF 260 KB] (888)
28402 Chen Shu-Yuan, Ruan Cun-Jun, Wang Yong
  Research on equivalent circuit of multi-gap output cavity for sheet beam extended-interaction klystron
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (2): 28402-028402 [Abstract] (449) [HTML 1 KB] [PDF 2076 KB] (815)
35202 Zhang Yang-Zhong, Xie Tao
  Parametric excitation of axisymmetric toroidal electrostatic mode by drift wave turbulences
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (3): 35202-035202 [Abstract] (506) [HTML 1 KB] [PDF 693 KB] (453)
45203 Tang Tao
  Numerical validation study of high power microwave soil breakdown
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (4): 45203-045203 [Abstract] (379) [HTML 1 KB] [PDF 361 KB] (591)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 41 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn