Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "61.72.uj":
206101 He Tian-Li, Wei Hong-Yuan, Li Cheng-Ming, Li Geng-Wei
  Comparative study of n-GaN transition group refractory metal Ohmic electrode
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (20): 206101-206101 [Abstract] (76) [HTML 1 KB] [PDF 1150 KB] (42)
196103 Pan Hong-Ying, Quan Zhi-Jue
  Effects of p-layer hole concentration and thickness on performance of p-i-n InGaN homojunction solar cells
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (19): 196103-196103 [Abstract] (92) [HTML 1 KB] [PDF 1035 KB] (72)
236101 Liao Jian-Hong, Zeng Qun, Yuan Mao-Hui
  Competition between different nonlinear optical effects of GaN-based thin-film semiconductors
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (23): 236101-236101 [Abstract] (226) [HTML 1 KB] [PDF 1009 KB] (79)
206101 Nan Rui-Hua, Wang Peng-Fei, Jian Zeng-Yun, Li Xiao-Juan
  Investigation on electrical transport properties of CdZnTe pixel detector
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (20): 206101-206101 [Abstract] (305) [HTML 1 KB] [PDF 496 KB] (226)
106102 Wang Yan-Wen, Wu Hua-Rui
  Exciton states and optical properties in zinc-blende GaN/AlGaN quantum dot
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (10): 106102-106102 [Abstract] (1997) [HTML 1 KB] [PDF 224 KB] (642)
68501 Yang Yong-Fu,Fu Rong-Guo,Zhang Yi-Jun,Wang Xiao-Hui,Zou Ji-Jun
  Effect of surface potential barrier on electron escape probability of GaN photocathode
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (6): 68501-068501 [Abstract] (1966) [HTML 1 KB] [PDF 505 KB] (617)
36103 Yan Qi-Rong, Zhang Yong, Yan Qi-Ang, Shi Pei-Pei, Zheng Shu-Wen, Niu Qiao-Li, Li Shu-Ti, Fan Guang-Han
  Effect of an asymmetry n-AlGaN layer on performance of dual-blue wavelength light-emitting diodes
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (3): 36103-036103 [Abstract] (1485) [HTML 1 KB] [PDF 540 KB] (694)
108501 Pan Feng, Ding Bin-Feng, Fa Tao, Cheng Feng-Feng, Zhou Sheng-Qiang, Yao Shu-De
  Superparamagnetic nanoparticles formed in Fe-implanted ZnO
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (10): 108501-108501 [Abstract] (5868) [HTML 0 KB] [PDF 1180 KB] (809)
98107 Li Shui-Qing, Wang Lai, Han Yan-Jun, Luo Yi, Deng He-Qing, Qiu Jian-Sheng, Zhang Jie
  A new growth method of roughed p-GaN in GaN-based light emitting diodes
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (9): 98107-098107 [Abstract] (4312) [HTML 0 KB] [PDF 2580 KB] (816)
76104 Chen Gui-Feng, Tan Xiao-Dong, Wan Wei-Tian, Shen Jun, Hao Qiu-Yan, Tang Cheng-Chun, Zhu Jian-Jun, Liu Zong-Shun, Zhao De-Gang, Zhang Shu-Ming
  Growth and device characteristics of nano-folding InGaN/GaNmultiple quantum well LED
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (7): 76104-076104 [Abstract] (4157) [HTML 0 KB] [PDF 1389 KB] (758)
66101 Qin Xi-Feng, Liang Yi, Wang Feng-Xiang, Li Shuang, Fu Gang, Ji Yan-Ju
  Range and annealing behavior of Er ions implanted in SiC
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (6): 66101-066101 [Abstract] (3763) [HTML 0 KB] [PDF 1230 KB] (690)
34210 Zhong Kai, Yao Jian-Quan, Xu De-Gang, Zhang Hui-Yun, Wang Peng
  Theoretical research on cascaded difference frequency generation of terahertz radiation
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (3): 34210-034210 [Abstract] (3996) [HTML 0 KB] [PDF 1323 KB] (1135)
38503 Fu Xiao-Qian, Chang Ben-Kang, Li Biao, Wang Xiao-Hui, Qiao Jian-Liang
  Comprehensive Survey for the Frontier Disciplines Progress of negative electron affinity GaN photocathode
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (3): 38503-038503 [Abstract] (4486) [HTML 0 KB] [PDF 1204 KB] (923)
16108 Wang Bing, Li Zhi-Cong, Yao Ran, Liang Meng, Yan Fa-Wang, Wang Guo-Hong
  Optimized growth of p-type AlGaN electron blocking layer in the GaN-based LED
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (1): 16108-016108 [Abstract] (4675) [HTML 0 KB] [PDF 762 KB] (1811)
16109 Zhou Xun, Yang Zai-Rong, Luo Zi-Jiang, He Ye-Quan, He Hao, Wei Jun, Deng Chao-Yong, Ding Zhao
  Study on temperature calibration and surface phase transition of GaAs crystal substrate in MBE growth by RHEED real-time monitoring
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (1): 16109-016109 [Abstract] (4707) [HTML 0 KB] [PDF 863 KB] (999)
7974 Zhang Da-Cheng, Shen Yan-Yan, Huang Yuan-Jie, Wang Zhuo, Liu Chang-Long
  Theoretical study of nanoparticles in insulators fabricated by metal ion implantation
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 7974-7978 [Abstract] (3468) [HTML 0 KB] [PDF 646 KB] (1042)
8078 Mao Qing-Hua, Jiang Feng-Yi, Cheng Hai-Ying, Zheng Chang-Da
  p-AlGaN electron blocking layer with different Al fractions on green InGaN/GaN LEDs grown on Si substrates
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 8078-8082 [Abstract] (4147) [HTML 0 KB] [PDF 701 KB] (2094)
2169 Li Hua, Han Ying-Jun, Tan Zhi-Yong, Zhang Rong, Cao Jun-Cheng
  Device fabrication of semi-insulating surface-plasmon terahertz quantum-cascade lasers
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (3): 2169-2172 [Abstract] (3824) [HTML 0 KB] [PDF 1152 KB] (1109)
8501 Lan Wei, Tang Guo-Mei, Cao Wen-Lei, Liu Xue-Qin, Wang Yin-Yue
  Structure and optical properties of Ni-doped ZnO films
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (12): 8501-8505 [Abstract] (4105) [HTML 0 KB] [PDF 233 KB] (1449)
7884 Yin Fei, Hu Wei-Da, Quan Zhi-Jue, Zhang Bo, Hu Xiao-Ning, Li Zhi-Feng, Chen Xiao-Shuang, Lu Wei
  Determination of electron diffusion length in HgCdTe photodiodes using laser beam induced current
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (11): 7884-7890 [Abstract] (3580) [HTML 0 KB] [PDF 286 KB] (1164)
7952 Zhang Shuang, Zhao De-Gang, Liu Zong-Shun, Zhu Jian-Jun, Zhang Shu-Ming, Wang Yu-Tian, Duan Li-Hong, Liu Wen-Bao, Jiang De-Sheng, Yang Hui
  Influence of penetrating V-pits on leakage current of GaN based p-i-n UV detector
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (11): 7952-7957 [Abstract] (3458) [HTML 0 KB] [PDF 245 KB] (1110)
7194 Liu Qi-Jia, Shao Yong, Wu Zhen-Long, Xu Zhou, Xu Feng, Liu Bin, Xie Zi-Li, Chen Peng
  Influence of growth temperature on properties of AlGaInN quaternary epilayers
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (10): 7194-7198 [Abstract] (3352) [HTML 0 KB] [PDF 230 KB] (1128)
5705 Xu Sheng-Rui, Zhang Jin-Cheng, Li Zhi-Ming, Zhou Xiao-Wei, Xu Zhi-Hao, Zhao Guang-Cai, Zhu Qing-Wei, Zhang Jin-Feng, Mao Wei, Hao Yue
  The triangular pits eliminate of (1120) a-plane GaN growth by metal-orgamic chemical vapor deposition
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (8): 5705-5708 [Abstract] (2412) [HTML 0 KB] [PDF 193 KB] (1204)
5842 Zou Ji-Jun, Chang Ben-Kang, Yang Zhi, Zhang Yi-Jun, Qiao Jian-Liang
  Resolution characteristic of exponential-doping GaAs photocathodes
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (8): 5842-5846 [Abstract] (2161) [HTML 0 KB] [PDF 198 KB] (923)
4925 Ni Jin-Yu, Hao Yue, Zhang Jin-Cheng, Duan Huan-Tao, Zhang Jin-Feng
  Influence of high-temperature AlN interlayer on the electrical properties of AlGaN/GaN heterostructure and HEMTs
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (7): 4925-4930 [Abstract] (3497) [HTML 0 KB] [PDF 293 KB] (1457)
4156 Zhang Jun-Yan, Deng Tian-Song, Shen Xin, Zhu Kong-Tao, Zhang Qi-Feng, Wu Jin-Lei
  Electrical and optical properties of single As-doped ZnO nanowire field effect transistors
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (6): 4156-4161 [Abstract] (3857) [HTML 0 KB] [PDF 298 KB] (2310)
3409 Zhang Jin-Cheng, Zheng Peng-Tian, Dong Zuo-Dian, Duan Huan-Tao, Ni Jin-Yu, Zhang Jin-Feng, Hao Yue
  The effect of back-barrier layer on the carrier distribution in the AlGaN/GaN double-heterostructure
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (5): 3409-3415 [Abstract] (3905) [HTML 0 KB] [PDF 293 KB] (2053)
3416 Zhang Zeng, Zhang Rong, Xie Zi-Li, Liu Bin, Xiu Xiang-Qian, Li Yi, Fu De-Yi, Lu Hai, Chen Peng, Han Ping, Zheng You-Dou, Tang Chen-Guang, Chen Yong-Hai, Wang Zhan-Guo
  Thickness dependent dislocation, electrical and optical properties in InN films grown by MOCVD
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (5): 3416-3420 [Abstract] (3779) [HTML 0 KB] [PDF 198 KB] (1304)
3421 Li Wei-Jun, Zhang Bo, Xu Wen-Lan, Lu Wei
  Experimental and theoretical study of blue InGaN/GaN multiple quantum well blue light-emitting diodes
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (5): 3421-3426 [Abstract] (3255) [HTML 0 KB] [PDF 222 KB] (1598)
2792 Sui Cheng-Hua, Cai Ping-Gen, Chen Nai-Bo, Wei Gao-Yao, Xu Xiao-Jun, Zhou Hong
  The temperature-dependent optical properties of ZnO film deposited on sapphire fiber-ending
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (4): 2792-2796 [Abstract] (3470) [HTML 0 KB] [PDF 214 KB] (1055)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 50 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn