Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "72.80.Ga":
157201 Lin Chuan-Jin, Zheng Feng, Zhu Zi-Zhong
  Electronic structures and Li diffusion in cathode material Li2FeO2 of Li-ion batteries
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (15): 157201-157201 [Abstract] (87) [HTML 1 KB] [PDF 1246 KB] (34)
107201 Sun Xiao-Ning, Qu Zhao-Ming, Wang Qing-Guo, Yuan Yang, Liu Shang-He
  Research progress of metal-insulator phase transition in VO2 induced by electric field
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (10): 107201-107201 [Abstract] (112) [HTML 1 KB] [PDF 1088 KB] (102)
98501 Chen Yi-Hao, Xu Wei, Wang Yu-Qi, Wan Xiang, Li Yue-Feng, Liang Ding-Kang, Lu Li-Qun, Liu Xin-Wei, Lian Xiao-Juan, Hu Er-Tao, Guo Yu-Feng, Xu Jian-Guang, Tong Yi, Xiao Jian
  Fabrication of synaptic memristor based on two-dimensional material MXene and realization of both long-term and short-term plasticity
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (9): 98501-098501 [Abstract] (314) [HTML 1 KB] [PDF 917 KB] (180)
17201 Yu Yang, Zhang Wen-Jie, Zhao Wan-Ying, Lin Xian, Jin Zuan-Ming, Liu Wei-Min, Ma Guo-Hong
  Dynamics of A-exciton and spin relaxation in WS2 and WSe2 monolayer
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (1): 17201-017201 [Abstract] (193) [HTML 1 KB] [PDF 1138 KB] (138)
177201 Wang Ze-Lin, Zhang Zhen-Hua, Zhao Zhe, Shao Rui-Wen, Sui Man-Ling
  Mechanism of electrically driven metal-insulator phase transition in vanadium dioxide nanowires
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (17): 177201-177201 [Abstract] (266) [HTML 1 KB] [PDF 1201 KB] (112)
157302 Yu Zhi-Qiang, Liu Min-Li, Lang Jian-Xun, Qian Kai, Zhang Chang-Hua
  Resistive switching characteristics and resistive switching mechanism of Au/TiO2/FTO memristor
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (15): 157302-157302 [Abstract] (426) [HTML 1 KB] [PDF 5483 KB] (306)
57301 Zhang Zhi-Chao, Wang Fang, Wu Shi-Jian, Li Yi, Mi Wei, Zhao Jin-Shi, Zhang Kai-Liang
  Influneces of different oxygen partial pressures on switching properties of Ni/HfOx/TiN resistive switching devices
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (5): 57301-057301 [Abstract] (299) [HTML 1 KB] [PDF 1191 KB] (236)
238101 Zhang Jiao, Li Yi, Liu Zhi-Min, Li Zheng-Peng, Huang Ya-Qin, Pei Jiang-Heng, Fang Bao-Ying, Wang Xiao-Hua, Xiao Han
  Characteristics of electrically-induced phase transition in tungsten-doped vanadium dioxide film
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (23): 238101-238101 [Abstract] (354) [HTML 1 KB] [PDF 609 KB] (263)
66804 Wang Shu-Fang,Chen Shan-Shan,Chen Jing-Chun,Yan Guo-Ying,Qiao Xiao-Qi,Liu Fu-Qiang,Wang Jiang-Long,Ding Xue-Cheng,Fu Guang-Sheng
  The effects of substrate temperature and oxygen pressure on the crystal strcture and transport properties of Bi2Sr2Co2Oy thermoelectric films deposited by pulsed laser deposition
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (6): 66804-066804 [Abstract] (1923) [HTML 1 KB] [PDF 409 KB] (753)
107102 Ri Chung-Ho, Li Lin, Zhu Lin
  First-principles study of the electronic structure and electric conductivity in W-type hexagonal ferrite BaFe18O27
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (10): 107102-107102 [Abstract] (4622) [HTML 0 KB] [PDF 1902 KB] (1040)
87204 Liu Jian, Wang Chun-Lei, Su Wen-Bin, Wang Hong-Chao, Zhang Jia-Liang, Mei Liang-Mo
  Influence of niobium doping on crystal structure and thermoelectric property of reduced titanium dioxide ceramics
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (8): 87204-087204 [Abstract] (1438) [HTML 0 KB] [PDF 1245 KB] (774)
3450 Wang Hui, Kuang Xiao-Yu, Mao Ai-Jie
  Theoretical study of local polarization phenomena of (CrO6)9-cluster in emerald
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (5): 3450-3454 [Abstract] (3261) [HTML 0 KB] [PDF 649 KB] (714)
5645 Xu Hong-Bin, Wang Yuan-Xu
  First-principles study of low-compressibility of transition-metal Tc and its nitrides TcN,TcN2,TcN3 and TcN4
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (8): 5645-5652 [Abstract] (2165) [HTML 0 KB] [PDF 660 KB] (3212)
1173 Hu Fang, Ming Xing, Fan Hou-Gang, Chen Gang, Wang Chun-Zhong, Wei Ying-Jin, Huang Zu-Fei
  First-principles study on the electronic structures of the ladder compound NaV2O4F
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (2): 1173-1178 [Abstract] (3259) [HTML 0 KB] [PDF 279 KB] (1076)
17102 Wu Zhi-Yan, Kuang Xiao-Yu, Li Hui, Mao Ai-Jie, Wang Zhen-Hua
  Study on the ground-state splitting and the local lattice distortion of α-Al2O3:Fe3+ system
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (1): 17102-017102 [Abstract] (460) [HTML 1 KB] [PDF 436 KB] (753)
17202 Sun Dan-Dan, Chen Zhi, Wen Qi-Ye, Qiu Dong-Hong, Lai Wei-En, Dong Kai, Zhao Bi-Hui, Zhang Huai-Wu
  VO2 low temperature deposition and terahertz transmission modulation
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (1): 17202-017202 [Abstract] (1565) [HTML 1 KB] [PDF 925 KB] (1222)
47201 Luo Ming-Hai, Xu Ma-Ji, Huang Qi-Wei, Li Pai, He Yun-Bin
  Research progress of metal-insulator phase transition mechanism in VO2
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (4): 47201-047201 [Abstract] (1611) [HTML 1 KB] [PDF 800 KB] (686)
57102 Wang Ya-Qin, Yao Gang, Huang Zi-Jian, Huang Ying
  Infrared laser protection of multi-wavelength with high optical switching efficiency VO2 film
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (5): 57102-057102 [Abstract] (464) [HTML 1 KB] [PDF 523 KB] (258)
77202 Li Hong-Xia, Chen Xue-Ping, Chen Qi, Mao Qi-Nan, Xi Jun-Hua, Ji Zhen-Guo
  Effects of bottom electrode on resistive switching characteristics of ZnO films
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (7): 77202-077202 [Abstract] (904) [HTML 1 KB] [PDF 494 KB] (1026)
117301 Xiao Di, Wang Dong-Ming, Li Xun, Li Qiang, Shen Kai, Wang De-Zhao, Wu Ling-Ling, Wang De-Liang
  Nickel oxide as back surface field buffer layer in CdTe thin film solar cell
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (11): 117301-117301 [Abstract] (334) [HTML 1 KB] [PDF 844 KB] (232)
147301 Pang Hua, Deng Ning
  Electric characteristics and resistive switching mechanism of Ni/HfO2/Pt resistive random access memory cell
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (14): 147301-147301 [Abstract] (340) [HTML 1 KB] [PDF 1124 KB] (370)
178102 Dong Guo-Yi, Li Long-Jiang, Lü Qing, Wang Shu-Fang, Dai Shou-Yu, Wang Jiang-Long, Fu Guang-Sheng
  Effeet of Lu3+-doping on high-temperature electric and thermal transport properties of CdO
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (17): 178102-178102 [Abstract] (282) [HTML 1 KB] [PDF 385 KB] (281)
187201 Du Yong-Ping, Liu Hui-Mei, Wan Xian-Gang
  Novel properties of 5d transition metal oxides
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (18): 187201-187201 [Abstract] (921) [HTML 1 KB] [PDF 1237 KB] (604)
198101 Hao Ru-Long, Li Yi, Liu Fei, Sun Yao, Tang Jia-Yin, Chen Pei-Zu, Jiang Wei, Wu Zheng-Yi, Xu Ting-Ting, Fang Bao-Ying, Wang Xiao-Hua, Xiao Han
  Optical modulation characteristics of VO2 thin film due to electric field induced phase transition in the FTO/VO2/FTO structure
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (19): 198101-198101 [Abstract] (550) [HTML 1 KB] [PDF 552 KB] (213)
217201 Qiu Dong-Hong, Wen Qi-Ye, Yang Qing-Hui, Chen Zhi, Jing Yu-Lan, Zhang Huai-Wu
  Growth of vanadium dioxide thin films on Pt metal film and the electrically-driven metal–insulator transition characteristics of them
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (21): 217201-217201 [Abstract] (614) [HTML 1 KB] [PDF 6589 KB] (971)
218101 Liu Ran, Gao Lin-Jie, Li Long-Jiang, Zhai Sheng-Jun, Wang Jiang-Long, Fu Guang-Sheng, Wang Shu-Fang
  High temperature thermoelectric performance of Ca2+ doped CdO ceramics
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (21): 218101-218101 [Abstract] (468) [HTML 1 KB] [PDF 557 KB] (204)
218502 Zhao Geng, Cheng Xiao-Man, Tian Hai-Jun, Du Bo-Qun, Liang Xiao-Yu, Wu Feng
  The influence of modified electrodes by V2O5 film on the performance of ambipolar organic field-effect transistors based on C60/Pentacene
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (21): 218502-218502 [Abstract] (1227) [HTML 1 KB] [PDF 392 KB] (995)
227201 Yang Xin-Xin, Wei Xiao-Xu, Wang Jun-Zhuan, Shi Yi, Zheng You-Liao
  Properties in vanadium dioxide thin film synthesized from V2O5 annealed in H2/Ar ambience
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (22): 227201-227201 [Abstract] (609) [HTML 1 KB] [PDF 314 KB] (894)
248102 Xu Ting-Ting, Li Yi, Chen Pei-Zu, Jiang Wei, Wu Zheng-Yi, Liu Zhi-Min, Zhang Jiao, Fang Bao-Ying, Wang Xiao-Hua, Xiao Han
  Infrared modulator based on AZO/VO2/AZO sandwiched structure due to electric field induced phase transition
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (24): 248102-248102 [Abstract] (371) [HTML 1 KB] [PDF 1043 KB] (240)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 29 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn