Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "7280E":
8903 Deng Yi, Zhao De-Gang, Wu Liang-Liang, Liu Zong-Shun, Zhu Jian-Jun, Jiang De-Sheng, Zhang Shu-Ming, Liang Jun-Wu
  Effects of AlGaN layer parameter on ultraviolet response of n+-GaN/i-AlxGa1-xN/n+-GaN structure ultraviolet-infrared photodetector
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (12): 8903-8909 [Abstract] (5906) [HTML 0 KB] [PDF 854 KB] (763)
8021 Wang Lai, Wang Lei, Ren Fan, Zhao Wei, Wang Jia-Xing, Hu Jian-Nan, Zhang Chen, Hao Zhi-Biao, Luo Yi
  GaN grown on AlN/sapphire templates
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 8021-8025 [Abstract] (4458) [HTML 0 KB] [PDF 1352 KB] (1258)
8078 Mao Qing-Hua, Jiang Feng-Yi, Cheng Hai-Ying, Zheng Chang-Da
  p-AlGaN electron blocking layer with different Al fractions on green InGaN/GaN LEDs grown on Si substrates
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 8078-8082 [Abstract] (4080) [HTML 0 KB] [PDF 701 KB] (2082)
8083 Chen Yi-Xin, Zheng Wan-Hua, Chen Wei, Chen Liang-Hui, Tang Yi-Dan, Shen Guang-Di
  AlGaInP LED with surface structure of two-dimensional photonic crystal
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 8083-8087 [Abstract] (3551) [HTML 0 KB] [PDF 1100 KB] (989)
5706 Feng Fei-Fei, Liu Jun-Lin, Qiu Chong, Wang Guang-Xu, Jiang Feng-Yi
  N-polar n-type ohmic contact of GaN-based LED on Si substrate
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (8): 5706-5709 [Abstract] (4972) [HTML 0 KB] [PDF 629 KB] (1195)
5720 Liu Xiao-Yu, Ma Wen-Quan, Zhang Yan-Hua, Huo Yong-Heng, Chong Ming, Chen Liang-Hui
  Two-color quantum well infrared photodetector simultaneously working at 10—14 μm
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (8): 5720-5723 [Abstract] (4514) [HTML 0 KB] [PDF 660 KB] (858)
4524 Guo Jian-Chuan, Zuo Yu-Hua, Zhang Yun, Zhang Ling-Zi, Cheng Bu-Wen, Wang Qi-Ming
  Theoretical analysis and experimental study of the space-charge-screening effect in uni-traveling-carrier photodiode
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (7): 4524-4529 [Abstract] (3081) [HTML 0 KB] [PDF 743 KB] (853)
4584 Han Lu-Hui, Zhang Chong-Hong, Zhang Li-Qing, Yang Yi-Tao, Song Yin, Sun You-Mei
  X-ray photoelectron spectroscopy study on GaN crystal irradiated by slow highly charged ions
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (7): 4584-4590 [Abstract] (2945) [HTML 0 KB] [PDF 899 KB] (865)
4989 Song Xue-Yun, Zhang Jun-Bing, Zeng Xiang-Hua, Dong Ya-Juan
  Effects of electrode shape on the properties of GaN-based light-emitting diode
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (7): 4989-4995 [Abstract] (2732) [HTML 0 KB] [PDF 901 KB] (1025)
4996 Zhu Li-Hong, Cai Jia-Fa, Li Xiao-Ying, Deng Biao, Liu Bao-Lin
  Luminous performance improvement of InGaN/GaN light-emitting diodes by modulating In content in well layers
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (7): 4996-5001 [Abstract] (3594) [HTML 0 KB] [PDF 723 KB] (967)
5002 Xue Zheng-Qun, Huang Sheng-Rong, Zhang Bao-Ping, Chen Chao
  Analysis of failure mechanism of GaN-based white light-emitting diode
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (7): 5002-5009 [Abstract] (3564) [HTML 0 KB] [PDF 973 KB] (844)
4290 Yang Zhi, Zou Ji-Jun, Chang Ben-Kang
  Research on the optimal thickness of transmission-mode exponential-doping GaAs photocathode
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (6): 4290-4295 [Abstract] (3503) [HTML 0 KB] [PDF 712 KB] (749)
3249 Wang Zhuo, Wang Yu-Ye, Yao Jian-Quan, Wang Peng
  The study of narrow-band terahertz-wave generation by difference frequency mixing in periodical-inverted GaAs crystal with ps pump pulses
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (5): 3249-3254 [Abstract] (3262) [HTML 0 KB] [PDF 573 KB] (588)
3577 Qiao Jian-Liang, Chang Ben-Kang, Qian Yun-Sheng, Du Xiao-Qing, Zhang Yi-Jun, Gao Pin, Wang Xiao-Hui, Guo Xiang-Yang, Niu Jun, Gao You-Tang
  Study of spectral response characteristics of negative electron affinity GaN photocathode
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (5): 3577-3582 [Abstract] (3421) [HTML 0 KB] [PDF 659 KB] (743)
2855 Qiao Jian-Liang, Chang Ben-Kang, Du Xiao-Qing, Niu Jun, Zou Ji-Jun
  Quantum efficiency decay mechanism for reflection-mode negative electron affinity GaN photocathode
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (4): 2855-2859 [Abstract] (3670) [HTML 0 KB] [PDF 745 KB] (1096)
2038 Luan Tian-Bao, Liu Ming, Bao Shan-Yong, Zhang Qing-Yu
  Structure and optical properties of ZnO/MgO multi-quantum wells deposited on oxidated sapphire substrate
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (3): 2038-2044 [Abstract] (3659) [HTML 0 KB] [PDF 1523 KB] (1025)
2169 Li Hua, Han Ying-Jun, Tan Zhi-Yong, Zhang Rong, Cao Jun-Cheng
  Device fabrication of semi-insulating surface-plasmon terahertz quantum-cascade lasers
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (3): 2169-2172 [Abstract] (3766) [HTML 0 KB] [PDF 1152 KB] (1104)
1252 Cheng Zhi-Qun, Zhou Xiao-Peng, Hu Sha, Zhou Wei-Jian, Zhang Sheng
  Optimization design of high linearity AlxGa1-xN/AlyGa1-yN/GaN high electron mobility transistor
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (2): 1252-1257 [Abstract] (3770) [HTML 0 KB] [PDF 608 KB] (904)
1258 Jin Yu-Zhe, Hu Yi-Pei, Zeng Xiang-Hua, Yang Yi-Jun
  Gamma radiation effect on GaN-based blue light-emitting diodes with multi-quantum well
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (2): 1258-1262 [Abstract] (3565) [HTML 0 KB] [PDF 665 KB] (963)
1263 Gao Li, Zhang Jian-Min
  Photoluminescence of diluted Mg doped ZnO thin films and band-gap change mechanisms
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (2): 1263-1267 [Abstract] (4743) [HTML 0 KB] [PDF 522 KB] (1233)
1268 Xue Zheng-Qun, Huang Sheng-Rong, Zhang Bao-Ping, Chen Chao
  Analyses of laser-induced p-type doping of GaN in the improvement of light-emitting diodes
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (2): 1268-1274 [Abstract] (3515) [HTML 0 KB] [PDF 665 KB] (940)
545 Chen Yi-Xin, Shen Guang-Di, Han Jin-Ru, Li Jian-Jun, Guo Wei-Ling
  Study of light efficiency and lifetime of LED with different surface structures
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (1): 545-549 [Abstract] (3418) [HTML 0 KB] [PDF 219 KB] (1338)
550 Shao Zheng-Zheng, Wang Xiao-Feng, Zhang Xue-Ao, Chang Sheng-Li
  Piezoelectric discharge characteristic of ZnO nanorod studied with atomic force microscopy
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (1): 550-554 [Abstract] (3416) [HTML 0 KB] [PDF 314 KB] (1976)
7884 Yin Fei, Hu Wei-Da, Quan Zhi-Jue, Zhang Bo, Hu Xiao-Ning, Li Zhi-Feng, Chen Xiao-Shuang, Lu Wei
  Determination of electron diffusion length in HgCdTe photodiodes using laser beam induced current
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (11): 7884-7890 [Abstract] (3524) [HTML 0 KB] [PDF 286 KB] (1161)
7891 Hu Wei-Da, Yin Fei, Ye Zhen-Hua, Quan Zhi-Jue, Hu Xiao-Ning, Li Zhi-Feng, Chen Xiao-Shuang, Lu Wei
  Effects of absorption layer parameters and hetero-interface charge on photoresponse of 12.5 μm long-wavelength HgCdTe photodiode
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (11): 7891-7896 [Abstract] (3727) [HTML 0 KB] [PDF 311 KB] (1343)
7189 Li Bing-Qian, Zheng Tong-Chang, Xia Zheng-Hao
  Temperature characteristics of the forward voltage of GaN based blue light emitting diodes
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (10): 7189-7193 [Abstract] (3921) [HTML 0 KB] [PDF 176 KB] (2311)
7194 Liu Qi-Jia, Shao Yong, Wu Zhen-Long, Xu Zhou, Xu Feng, Liu Bin, Xie Zi-Li, Chen Peng
  Influence of growth temperature on properties of AlGaInN quaternary epilayers
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (10): 7194-7198 [Abstract] (3316) [HTML 0 KB] [PDF 230 KB] (1113)
7199 Gao Li, Zhang Jian-Min
  Preparation of Mg and Al co-doped ZnO thin films with tunable band gap
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (10): 7199-7203 [Abstract] (3547) [HTML 0 KB] [PDF 207 KB] (1403)
5693 Fu Wei-Jia, Liu Zhi-Wen, Liu Ming, Mu Zong-Xin, Zhang Qing-Yu, Guan Qing-Feng, Chen Kang-Min
  Growth behavior of ZnO nanoparticles formed on Zn implanted Si(001) combined with thermal oxidation
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (8): 5693-5699 [Abstract] (1983) [HTML 0 KB] [PDF 346 KB] (1101)
5700 Chen Huan-Ting, Lü Yi-Jun, Chen Zhong, Zhang Hai-Bing, Gao Yu-Lin, Chen Guo-Long
  Analysis of degradation mechanism of GaN blue light emitting diode by the characteristics of capacitance and conductance
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (8): 5700-5704 [Abstract] (2403) [HTML 0 KB] [PDF 223 KB] (2106)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 8, 223 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn