Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "75.47.Lx":
227502 Wang Wen-Bin, Zhu Yin-Yan, Yin Li-Feng, Shen Jian
  Quantum manipulation of electronic phase separation in complex oxides
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (22): 227502-227502 [Abstract] (162) [HTML 1 KB] [PDF 11360 KB] (76)
157702 Zhai Xiao-Fang, Yun Yu, Meng De-Chao, Cui Zhang-Zhang, Huang Hao-Liang, Wang Jian-Lin, Lu Ya-Lin
  Research progress of multiferroicity in Bi-layered oxide single-crystalline thin films
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (15): 157702-157702 [Abstract] (315) [HTML 1 KB] [PDF 8468 KB] (220)
67501 Li De-Ming, Fang Song-Ke, Tong Jin-Shan, Su Jian, Zhang Na, Song Gui-Lin
  Effects of Ca2+ doping on dielectric, ferromagnetic properties and magnetic phase transition of SmFeO3 ceramics
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (6): 67501-067501 [Abstract] (338) [HTML 1 KB] [PDF 2168 KB] (116)
157501 Sun Xiao-Dong, Xu Bao, Wu Hong-Ye, Cao Feng-Ze, Zhao Jian-Jun, Lu Yi
  Magnetic entropy change and electrical transport properties of rare earth Tb doped manganites La4/3Sr5/3Mn2O7
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (15): 157501-157501 [Abstract] (199) [HTML 1 KB] [PDF 1837 KB] (174)
47501 Zhao Sheng-Gui, Jin Ke-Xin, Luo Bing-Cheng, Wang Jian-Yuan, Chen Chang-Le
  Photoinduced change in resistance of charge-ordering Gd0.55Sr0.45MnO3 thin film
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (4): 47501-047501 [Abstract] (1206) [HTML 1 KB] [PDF 395 KB] (368)
37101 Wu Hai-Ping, Chen Dong-Guo, Huang De-Cai, Deng Kai-Ming
  Electronic and magnetic properties of SrCoO3:the first principles study
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (3): 37101-037101 [Abstract] (1653) [HTML 1 KB] [PDF 284 KB] (1073)
57501 Song Gai-Bei, Cao Shi-Xun, Zhang Jia-Jia, Yuan Shu-Juan, Shimizu Kenji, Zhang Jin-Cang
  Nuclear magnetic resonance and magnetic structure study on Sr doped Eu1-xSrxMnO3 system
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (5): 57501-057501 [Abstract] (1744) [HTML 1 KB] [PDF 625 KB] (598)
67303 Chen Peng, Jin Ke-Xin, Chen Chang-Le, Tan Xing-Yi
  Rectifying behavior and photovoltaic effect in La0.88 Te0.12 MnO3/Si heterostructure
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (6): 67303-067303 [Abstract] (3703) [HTML 0 KB] [PDF 1219 KB] (748)
46801 Liu Kai, Wang Bing
  Study of La0.67Ca0.33MnO3(001) thin film surfacestructure using scanning tunneling microscopy
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (4): 46801-046801 [Abstract] (3392) [HTML 0 KB] [PDF 1970 KB] (812)
17503 Hu Ni, Liu Yong, Cheng Li, Shi Jing, Xiong Rui
  Mn-site Fe/Cr doping effects in charge-ordered antiferromagnetic manganite La0.4Ca0.6MnO3
    Acta Physica Sinica   2011 Vol.60 (1): 17503-017503 [Abstract] (3849) [HTML 0 KB] [PDF 650 KB] (903)
8883 Wang Gui-Ying, Guo Huan-Yin, Mao Qiang, Yang Gang, Peng Zhen-Sheng
  Effects of V substitution for Mn on charge ordering and spin-glass state in La0.45Ca0.55MnO3 sample
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (12): 8883-8889 [Abstract] (3981) [HTML 0 KB] [PDF 833 KB] (706)
8137 Wan Ji-Yu, Jin Ke-Xin, Tan Xing-Yi, Chen Chang-Le
  Transport and rectification properties of Pr0.5Ca0.5MnO3/Si heterojunction
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (11): 8137-8141 [Abstract] (3604) [HTML 0 KB] [PDF 649 KB] (794)
6569 Wang Qiang
  Charge order and phase separation in Bi0.5Ca0.5Mn1-xCoxO3 system
    Acta Physica Sinica   2010 Vol.59 (9): 6569-6574 [Abstract] (5111) [HTML 0 KB] [PDF 716 KB] (787)
6482 Li Xiao-Juan, Wang Qiang
  Grain size effect of charge ordering of Bi0.2Ca0.8MnO3
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (9): 6482-6486 [Abstract] (3549) [HTML 0 KB] [PDF 218 KB] (1320)
27501 Wu Li-Qian, Qi Wei-Hua, Li Yu-Chen, Li Shi-Qiang, Li Zhuang-Zhi, Xue Li-Chao, Ge Xing-Shuo, Ding Li-Li
  Influence of thermal treatment on the ionic valence and the magnetic structure of perovskite manganites La0.95Sr0.05MnO3
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (2): 27501-027501 [Abstract] (401) [HTML 1 KB] [PDF 718 KB] (209)
57501 Cui Hong-Fei, Li Kai, Yang Chen-Guang, He Shu-Li
  Magnetic properties of (Fe1-xCox)3BO5 nanorods
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (5): 57501-057501 [Abstract] (307) [HTML 0 KB] [PDF 670 KB] (237)
67501 Wang Zhi-Guo, Xiang Jun-You, Xu Bao, Wan Su-Lei, Lu Yi, Zhang Xue-Feng, Zhao Jian-Jun
  Magnetic and transport properties of perovskite manganites (La1-xGdx)4/3Sr5/3Mn2O7 (x=0, 0.025) polycrystalline samples
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (6): 67501-067501 [Abstract] (357) [HTML 1 KB] [PDF 643 KB] (238)
67501 Qi Wei-Hua, Li Zhuang-Zhi, Ma Li, Tang Gui-De, Wu Guang-Heng, Hu Feng-Xia
  Molecular field origin for magnetic ordering of magnetic materials
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (6): 67501-067501 [Abstract] (577) [HTML 1 KB] [PDF 1710 KB] (293)
85101 Liu Feng-Jin, Chen Shui-Yuan, Huang Zhi-Gao
  Effects of Ba-doping and process conditions on the structure and magnetic properties of BiFeO3 ceramics
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (8): 85101-085101 [Abstract] (361) [HTML 1 KB] [PDF 556 KB] (369)
87101 Jia Ming-Zhen, Wang Hong-Yan, Chen Yuan-Zheng, Ma Cun-Liang, Wang Hui
  First-principles study of electronic structures and electrochemical properties for Al, Fe and Mg doped Li2MnSiO4
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (8): 87101-087101 [Abstract] (570) [HTML 1 KB] [PDF 844 KB] (454)
87502 Li Cheng-Di, Zhao Jing-Long, Zhong Chong-Gui, Dong Zheng-Chao, Fang Jing-Huai
  First-principles study of magnetic ground state of quantum paraelectric EuTiO3 material
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (8): 87502-087502 [Abstract] (612) [HTML 1 KB] [PDF 744 KB] (677)
87503 Yang Hong, Qi Wei-Hua, Ji Deng-Hui, Shang Zhi-Feng, Zhang Xiao-Yun, Xu Jing, Lang Li-Li, Tang Gui-De
  Structure and magnetic properties of perovskite manganites La2/3Sr1/3FexMn1-xO 3
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (8): 87503-087503 [Abstract] (501) [HTML 1 KB] [PDF 1556 KB] (415)
97502 Song Gui-Lin, Luo Yan-Ping, Su Jian, Zhou Xiao-Hui, Chang Fang-Gao
  Effects of Dy and Co co-substitution on the magnetic properties and TC of BiFeO3 ceramics
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (9): 97502-097502 [Abstract] (1030) [HTML 1 KB] [PDF 3208 KB] (970)
107301 Zhang Qiang, Wang Jian-Yuan, Luo Bing-Cheng, Xing Hui, Jin Ke-Xin, Chen Chang-Le
  Rectifying behavior and photovoltage effect in La1.3Sr1.7Mn2O7/SrTiO3-Nb heterostructure
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (10): 107301-107301 [Abstract] (356) [HTML 1 KB] [PDF 540 KB] (153)
108101 Zhang Song-Bo, Wang Fang-Biao, Li Fa-Ming, Wen Ge-Hui
  HPHT synthesis and magnetic property of γ-Fe2O3@C core-shell nanorods
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (10): 108101-108101 [Abstract] (704) [HTML 1 KB] [PDF 2254 KB] (1016)
147503 He Li-Min, Ji Yu, Lu Yi, Wu Hong-Ye, Zhang Xue-Feng, Zhao Jian-Jun
  Magnetic and transport properties of layered perovskite manganites (La1-xEu x)4/3Sr5/3Mn2O7(x=0, 0.15)
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (14): 147503-147503 [Abstract] (418) [HTML 1 KB] [PDF 309 KB] (602)
157501 Xiang Jun-You, Wang Zhi-Guo, Xu Bao, Sun Yun-Bin, Wu Hong-Ye, Zhao Jian-Jun, Lu Yi
  Phase separation of bilayered perovskite manganite (La1-xGdx)4/3Sr5/3Mn2 O7 (x=0, 0.05)
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (15): 157501-157501 [Abstract] (477) [HTML 1 KB] [PDF 520 KB] (414)
187501 Wang Qiang
  Electron spin resonance study on charge ordering and spin ordering in nanocrystalline Bi0.2Ca0.8MnO3
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (18): 187501-187501 [Abstract] (279) [HTML 1 KB] [PDF 753 KB] (132)
207101 Yi Ding, Qin Wei, Xie Shi-Jie
  Investigation of polarons in perovskite manganites
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (20): 207101-207101 [Abstract] (1786) [HTML 1 KB] [PDF 378 KB] (452)
217502 Cao Li-Peng, Wang Xian-Cheng, Liu Qing-Qing, Pan Li-Qing, Gu Chang-Zhi, Jin Chang-Qing
  Magnetic and electrical properties of K2NiF4-type Sr2CrO4
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (21): 217502-217502 [Abstract] (501) [HTML 1 KB] [PDF 716 KB] (313)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 33 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn