Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search

ISSN 1000-3290
CN 11-1958/O4
Semimonthly
About
   » About APS
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse APS
   » Accepts
   » In Press
   » Current Issue
   » Past Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "79.60.Jv":
167101 Zhang Dong, Lou Wen-Kai, Chang Kai
  Theoretical progress of polarized interfaces in semiconductors
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (16): 167101-167101 [Abstract] (140) [HTML 1 KB] [PDF 2041 KB] (79)
137901 Liu Si-Mian, Han Wei-Zhong
  Mechanism of interaction between interface and radiation defects in metal
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (13): 137901-137901 [Abstract] (135) [HTML 1 KB] [PDF 2464 KB] (116)
97101 Guo Li-Juan, Hu Ji-Song, Ma Xin-Guo, Xiang Ju
  Interfacial interaction and Schottky contact of two-dimensional WS2/graphene heterostructure
    Acta Physica Sinica   2019 Vol.68 (9): 97101-097101 [Abstract] (175) [HTML 1 KB] [PDF 1205 KB] (125)
207415 Ding Cui, Liu Chong, Zhang Qing-Hua, Gong Guan-Ming, Wang Heng, Liu Xiao-Zhi, Meng Fan-Qi, Yang Hao-Hao, Wu Rui, Song Can-Li, Li Wei, He Ke, Ma Xu-Cun, Gu Lin, Wang Li-Li, Xue Qi-Kun
  Interface enhanced superconductivity in monolayer FeSe film on oxide substrate
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (20): 207415-207415 [Abstract] (621) [HTML 1 KB] [PDF 3424 KB] (287)
188101 Yuan Hui-Bo, Li Lin, Zeng Li-Na, Zhang Jing, Li Zai-Jin, Qu Yi, Yang Xiao-Tian, Chi Yao-Dan, Ma Xiao-Hui, Liu Guo-Jun
  Morphology characterization and growth mechanism of Au-catalyzed GaAs and GaAs/InGaAs nanowires
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (18): 188101-188101 [Abstract] (132) [HTML 1 KB] [PDF 731 KB] (55)
98801 Du Xiang, Chen Si, Lin Dong-Xu, Xie Fang-Yan, Chen Jian, Xie Wei-Guang, Liu Peng-Yi
  Improvement of current characteristic of perovskite solar cells using dodecanedioic acid modified TiO2 electron transporting layer
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (9): 98801-098801 [Abstract] (281) [HTML 1 KB] [PDF 1140 KB] (165)
87902 Wang Dan, He Yong-Ning, Ye Ming, Cui Wan-Zhao
  Secondary electron emission characteristics of gold nanostructures
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (8): 87902-087902 [Abstract] (276) [HTML 1 KB] [PDF 857 KB] (188)
47901 Wang Na, Ma Yang, Chen Chang-Song, Chen Jiang, San Hai-Sheng, Chen Ji-Ge, Cheng Zheng-Dong
  Investigation on β voltaic effect based on one-dimensional TiO2 nanotube array thin film
    Acta Physica Sinica   2018 Vol.67 (4): 47901-047901 [Abstract] (263) [HTML 1 KB] [PDF 663 KB] (209)
176109 Sun Xing, Mo Guang, Zhao Lin-Zhi, Dai Lan-Hong, Wu Zhong-Hua, Jiang Min-Qiang
  Characterization of nanoscale structural heterogeneity in an amorphous alloy by synchrotron small angle X-ray scattering
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (17): 176109-176109 [Abstract] (459) [HTML 1 KB] [PDF 886 KB] (625)
237902 Chai Lei, Zhong Min
  Recent research progress in perovskite solar cells
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (23): 237902-237902 [Abstract] (1695) [HTML 1 KB] [PDF 919 KB] (1474)
38801 Wang Ning, Zhu Yong, Wei Wei, Chen Jian-Jun, Li Ping, Wen Yu-Mei
  Characteristics of the photovoltaic device with nanohole array antireflection coating layer
    Acta Physica Sinica   2012 Vol.61 (3): 38801-038801 [Abstract] (1899) [HTML 1 KB] [PDF 2530 KB] (524)
4941 Yuan Guang-Cai, Xu Zheng, Zhao Su-Ling, Zhang Fu-Jun, Xu Na, Sun Qin-Jun, Xu Xu-Rong
  Study of the characteristics of organic thin film transistors with phenyltrimethoxysilane buffer under low gate modulation voltage
    Acta Physica Sinica   2009 Vol.58 (7): 4941-4947 [Abstract] (4345) [HTML 0 KB] [PDF 320 KB] (1129)
38401 Wang Fu-Zhi, Tan Zhan-Ao, Dai Song-Yuan, Li Yong-Fang
  Recent advances in planar heterojunction organic-inorganic hybrid perovskite solar cells
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (3): 38401-038401 [Abstract] (2599) [HTML 1 KB] [PDF 1579 KB] (4312)
38402 Shi Jiang-Jian, Wei Hui-Yun, Zhu Li-Feng, Xu Xin, Xu Yu-Zhuan, Lü Song-Tao, Wu Hui-Jue, Luo Yan-Hong, Li Dong-Mei, Meng Qing-Bo
  S-shaped current-voltage characteristics in perovskite solar cell
    Acta Physica Sinica   2015 Vol.64 (3): 38402-038402 [Abstract] (2357) [HTML 1 KB] [PDF 376 KB] (2453)
47902 Zhang Hong, Niu Dong-Mei, Lü Lu, Xie Hai-Peng, Zhang Yu-He, Liu Peng, Huang Han, Gao Yong-Li
  Thickness-dependent electronic structure of the interface of 2,7-dioctyl[1]benzothieno[3,2-b][1] benzothiophene/Ni(100)
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (4): 47902-047902 [Abstract] (537) [HTML 1 KB] [PDF 591 KB] (152)
87101 Wei Yang, Ma Xin-Guo, Zhu Lin, He Hua, Huang Chu-Yun
  Interfacial cohesive interaction and band modulation of two-dimensional MoS2/graphene heterostructure
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (8): 87101-087101 [Abstract] (599) [HTML 1 KB] [PDF 588 KB] (536)
96801 Wu Yi-Zhi, Xu Xiao-Liang
  Fabrication of ZnO nanowire-silicon pyramid hierarchical structure, and its self-cleaning
    Acta Physica Sinica   2017 Vol.66 (9): 96801-096801 [Abstract] (340) [HTML 1 KB] [PDF 605 KB] (329)
108801 Li Xiao-Juan, Wei Shang-Jiang, Lü Wen-Hui, Wu Dan, Li Ya-Jun, Zhou Wen-Zheng
  A new approach to fabricating silicon nanowire/poly(3, 4-ethylenedioxythiophene) hybrid heterojunction solar cells
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (10): 108801-108801 [Abstract] (572) [HTML 1 KB] [PDF 3985 KB] (867)
157901 Zhang Yu-He, Niu Dong-Mei, Lü Lu, Xie Hai-Peng, Zhu Meng-Long, Zhang Hong, Liu Peng, Cao Ning-Tong, Gao Yong-Li
  Adsorption, film growth, and electronic structures of 2,7-dioctyl[1]benzothieno-[3,2-b][1]benzothiophene (C8-BTBT) on Cu (100)
    Acta Physica Sinica   2016 Vol.65 (15): 157901-157901 [Abstract] (301) [HTML 1 KB] [PDF 1588 KB] (282)
167903 Cao Ning-Tong, Zhang Lei, Lü Lu, Xie Hai-Peng, Huang Han, Niu Dong-Mei, Gao Yong-Li
  van der Waals heterostructure about CuPc/MoS2(0001)
    Acta Physica Sinica   2014 Vol.63 (16): 167903-167903 [Abstract] (704) [HTML 1 KB] [PDF 2041 KB] (685)
196104 Sun Ya-Bin, Fu Jun, Xu Jun, Wang Yu-Dong, Zhou Wei, Zhang Wei, Cui Jie, Li Gao-Qing, Liu Zhi-Hong
  Study on ionization damage of silicon-germanium heterojunction bipolar transistors at various dose rates
    Acta Physica Sinica   2013 Vol.62 (19): 196104-196104 [Abstract] (505) [HTML 1 KB] [PDF 717 KB] (365)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 21 records
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn