Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
2010, Vol. 59(11): 8184-8190    DOI: 10.7498/aps.59.8184
Photo-absorption coefficient approximation of hydrogenated silicon films
Wang Shu-Bo1, Ye Feng1, Wang Xiu-Qin1, Yuan Ning-Yi2, Guo Li-Qiang3, Yang Ji-Chang3, Cheng Guang-Gui3, Ling Zhi-Yong3, Fan Hui-Juan3, Ding Jian-Ning4
(1)Low-dimension Material Micro/Nano Device and System Center, Changzhou University, Changzhou 213164, China; (2)Low-dimension Material Micro/Nano Device and System Center, Changzhou University, Changzhou 213164, China;Key Laboratory of New Energy Engineering, Changzhou 213164, China; (3)Micro/Nano Science and Technology Center, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China; (4)Micro/Nano Science and Technology Center, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China; Low-dimension Material Micro/Nano Device and System Center, Changzhou University, Changzhou 213164, China;Key Laboratory of New Energy Engineering, Changzhou 213164, Ch
Received 2009-12-22  Revised 2010-03-11
Supporting info
null
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn