Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
2013, Vol. 62(8): 84208-084208    DOI: 10.7498/aps.62.084208
Optical properties of terahertz dielectric microcavity
Lu Xiao-Ke, Guo Mao-Tian, Su Jian-Po, Gong Qiao-Xia, Wu Jin-Ke, Liu Jian-Li, Chen Ming, Ma Feng-Ying
School of Physical Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China
Received 2012-11-20  Revised 2012-12-09
Supporting info
null
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn