[1] Lorenz E N 1963 J.Atmos.Sci.20 130
[2] Lorenz E N 1993 The Essence of Chaos(Washington:University of Washington Press)
[3]
[4]
[5] Chen G R,Ueta T 1999 Int.J.Bifur.Chaos 9 1465
[6] Celikovsky S,Chen G R 2002 Int.J.Bifur.Chaos 12 1789
[7]
[8] L J H,Chen G R 2002 Int.J.Bifur.Chaos 12 659
[9]
[10]
[11] L J H,Chen G R,Cheng D Z 2002 Int.J.Bifur.Chaos 12 2917
[12]
[13] Chen G R,L J H 2003 Dynamics of the Lorenz System Family:Analysis,Control and Synchronization (Beijing: Science Press) p150 (in Chinese) [陈关荣、吕金虎 2003 Lorenz系统族的动 力学分析、控制与同步(北京:科学出版社)第150页] 〖8] Liu C X,Liu L,Liu K 2004 Chaos Soliton.Fract.22 1031
[14]
[15]
[16] Tang L R, Li J, Fan B 2009 Acta Phys.Sin.58 785(in Chinese) [唐良瑞、李 静、樊 冰 2009 物理学报 58 785]
[17] Cai G L,Zheng S,Tian L X 2008 Chin. Phys. B 17 4039
[18]
[19] Liu C X,Liu L 2009 Chin. Phys. B 18 2188
[20]
[21]
[22] Li C B,Wang H K,Chen S 2010 Acta Phys.Sin.59 0783(in Chinese) [李春彪、王翰康、陈 谡 2010 物理学报 59 783]
[23] Liu Z H 2006 Fundamentals and Applications of Chaotic Dynamics(Beijing:High Educatioin Press) p18 (in Chinese)[刘宗华 2006 混沌动力学基础及其应用(北京:高等教育出版社)第18页]