[1] Jitsukawa S, Kimura A, Kohyama A, Klueh R L, Tavassoli A A, van der Schaaf B, Odette G R, Rensman J W, Victoria M, Petersen C 2004 J. Nucl. Mater. 329 39
[2] Kumar E R, Vyas K N, Jayakumar T 2016 Fusion Eng. Des. 109 1522
[3] 丁兆楠, 杨义涛, 宋银, 张丽卿, 缑洁, 张崇宏, 罗广南 2017 物理学报 66 112501Ding Z N, Yang Y T, Song Y, Zhang L Q, Gou J, Zhang C H, Luo G N 2017 Acta Phys. Sin. 66 112501
[4] Krauss W, Konys J, Wulf S E 2014 J. Nucl. Mater. 455 522
[5] 范东军 2018 硕士学位论文 (绵阳: 中国工程物理研究院)Fan D J 2018 M. S. Thesis (Mianyang: China Academy of Engineering Physics) (in Chinese)
[6] Trinkaus H, Singh B N 2003 J. Nucl. Mater. 323 229
[7] Yang H G, Zhan Q, Zhao W W, Yuan X M, Hu Y, Han Z B 2011 J. Nucl. Mater. 417 1237
[8] Xiang X, Wang X L, Zhang G K, Tang T, Lai X C 2015 Int. J. Hydrogen Energy 40 3697
[9] Purushothaman J, Ramaseshan R, Albert S K, Rajendran, R, Gowrishankar N, Ramasubbu V, Murugesan S, Dasgupta A, Jayakumar T 2015 Fusion Eng. Des. 101 154
[10] 张桂凯, 向鑫, 杨飞龙 2015 核化学与放射化学 37 310Zhang G K, Xiang X, Yang F L 2015 J. Nuclear Radiochem. 37 310
[11] 袁晓明, 杨洪广, 赵崴巍 2015 材料导报 29 66Yuan X M, Yang H G, Zhao W W 2015 Mater. Rev. 29 66
[12] Purushothaman J, Ramaseshan R, Albert S K, Rajendran R, Murugesan N, Ramesh C, Gowrishankar N 2017 Surf. Coat. Tech. 325 697
[13] Chen J, Li X F, Hua P, Wang C Y, Chen K, Wu Y C, Zhou W 2017 Fusion Eng. Des. 125 57
[14] Wulf S E, Holstein N, Krauss W, Konys J 2013 Fusion Eng. Des. 88 2530
[15] Zhang G K, Li J, Chen C A, Dou S P, Ling G P 2011 J. Nucl. Mater. 417 1245
[16] Zhang G K, Chen C A, Luo D L, Wang X L 2012 Fusion Eng. Des. 87 1370
[17] 张胜涛 2011 电镀实用技术 (北京: 中国纺织出版社) 第32页Zhang S T 2011 Practical Technology of Electroplating (Beijing: China Textile & Apparel Press) p32 (in Chinese)
[18] 张桂凯, 李炬, 陈长安, 向鑫, 凌国平 2010 稀有金属材料与工程 39 81Zhang G K, Li J, Chen C A, Xiang X, Ling G P 2010 Rare Metal Mat. Eng. 39 81
[19] 王兴庆, 隋永江, 吕海波 1998 上海大学学报 4 661Wang X Q, Sui Y J, Lv H B 1998 J. Shanghai Univ. 4 661
[20] Xiang Z D, Datta P K 2004 Surf. Coat. Tech. 184 108
[21] Mita M, Miura K, Takenaka T, Kajihara M, Kurakawa N, Sakamoto K 2006 Mat. Sci. Eng. B 126 37
[22] 胡林华, 戴松元, 王孔嘉 2003 物理学报 52 2135Hu L H, Dai S Y, Wang K J 2003 Acta Phys. Sin. 52 2135
[23] 张桂凯 2010 硕士学位论文(绵阳: 中国工程物理研究院)Zhang G K 2010 M. S. Thesis (Mianyang: China Academy of Engineering Physics) (in Chinese)
[24] 张桂凯, 李炬, 陈长安 2009 金属学报 45 983Zhang G K, Li J, Chen C A 2009 Acta Metall. Sin. 45 983
[25] 李亚江, 王娟, U. A. Puskov, 马海军 2007 材料科学与工艺 15 469Li Y J, Wang J, Puskov U A, Ma H J 2007 Mater. Sci. Technol. 15 469
[26] 刘宗昌, 任慧平, 计云萍 2015 固态相变原理新论 (北京: 科学出版社) 第56页Liu Z C, Ren H P, Ji Y P 2015 New Theory of Solid Phase Transition (Beijing: Science Press) p56 (in Chinese)
[27] Tanaka Y, Kajihara M, Watanabe Y 2007 Mat. Sci. Eng. A 445 355
[28] Zhang Z G, Gesmundo F, Hou P Y, Niu Y 2006 Corro. Sci. 48 741
[29] Tanigawa H, Gaganidze E, Hirose T, Ando M, Zinkle S J, Lindau R, Diegele E 2017 Nucl. Fusion 57 092004
[30] Ravikirana, Mythili R, Raju S, Saibaba S, Paneerselvam G, Jayakumar T, Rajendrakumar E 2014 Bull. Mater. Sci. 37 1453