[1] Lee Y K 2012 太赫兹科学与技术原理 (北京: 国防工业出版社) 第1−30页Lee Y K 2012 Principles of Terahertz Science and Technology (Beijing: National Defense Industry Press) pp1−30 (in Chinese)
[2] Zhang X C, Alexander S, Zhang Y 2017 Nat. Photonics 11 16
[3] Zhang X C, Xu J Z 2010 Introduction to THz Wave Photonics (New York: Springer US) pp1−26
[4] 张活 2018 博士学位论文 (西安: 西安电子科技大学)Zhang H 2018 Ph. D. Dissertation (Xi’an: Xidian University) (in Chinese)
[5] Wang J, Wang S, Singh R 2013 Chin. Opt. Lett. 11 011602
[6] Wang X, Zhang B Z, Wang W J, Wang J L, Duan J P 2017 IEEE Photonics J. 9 4600512
[7] 黄文媛 2013 硕士学位论文 (成都: 西南交通大学)Huang W Y 2013 M. S. Dissertation (Chengdu: Southwest Jiaotong University) (in Chinese)
[8] Li S Y, Ai X C, Wu R H 2018 Opt. Commun. 428 251
[9] 闫昕, 张兴坊, 梁兰菊, 姚建铨 2014 光谱学与光谱分析 2365Yan X, Zhang X F, Liang L J, Yao J Q 2014 Spectrosc. Spect. Anal. 2365
[10] Chen T, Li S, Sun H 2012 Sensors 12 2742
[11] 张玉萍, 李彤彤, 吕欢欢 2015 物理学报 64 117801Zhang Y P, Li T T, Lv H H 2015 Acta Phys. Sin. 64 117801
[12] Wang X, Zhang B Z, Wang W J, Duan J P 2017 IEEE Photonics J. 9 4600213
[13] 毛前军, 冯春早 2019 光学学报 39 0816001Mao Q J, Feng C Z 2019 Acta Opt. Sin. 39 0816001
[14] Wang W, Yan F P, Tan S Y 2017 Photonics Res. 5 571
[15] Yan X, Yang M S, Zhang Z 2019 Biosens. Bioelectron. 126 485
[16] Srivastava Y K, Cong L Q, Singh R 2017 Appl. Phys. Lett. 111 201101
[17] Ahmed S, Sungjoon L 2018 Biosens. Bioelectron. 117 398
[18] Han B J, Han Z H, Qin J Y 2019 Talanta 192 1
[19] Singh R, Al-Naib A I, Koch M 2010 Opt. Express 18 13044
[20] Saraswati B, Kyoungsik K 2019 J. Phys. D: Appl. Phys. 52 275106
[21] Li W Y, Su Y, Zhai X 2018 IEEE Photonic. Tech. Lett. 30 2068
[22] Shen S M, Liu Y L, Liu W Q 2018 Mater. Res. Express 5 125804
[23] Hu T, Strikwerda A C, Liu M 2010 Appl. Phys. Lett. 97 261909
[24] Moritake Y, Tanaka T 2018 Opt. Express 26 3674
[25] Brian B, Sepúlveda B, Alaverdyan Y, Lechuga L M, Käll M 2009 Opt. Express 17 2015
[26] Wang W, Yan F P, Tan S Y 2020 Photonics Res. 8 519
[27] Meng K, Park S J, Burnett A D 2019 Opt. Express 27 23164
[28] Hu T, Chieffo L R, Brenckle M A, et al. 2016 Adv. Mater. 23 3197
[29] Dmitriev A, Hägglund C, Chen S 2008 Nano Lett. 8 3893
[30] Whitesides G M 2006 Nature 442 368
[31] Zhou H, Hu D L, Yang C 2018 Sci. Rep. 8 14801
[32] Hu X, Xu G Q, Wen L 2016 Laser Photonics Rev. 10 962
[33] Janneh M, De Marcellis A, Palange E 2018 Opt. Commun. 416 152
[34] Wang B X, Zhai X, Wang G Z 2015 Appl. Phys. 117 014504