[1] Sivukhin D V 1957 Opt. Spektrosk 3 308
[2] Veselago V G 1968 Sov. Phys. Usp. 10 509
[3] Smith D R, Willie Padilla J, Vier D C 2000 Phys. Rev. Lett. 84 4184
[4] Plum E, Zhou J, Dong J, Fedotov V A, Koschny T, Soukoulis C M, Zheludev N I 2009 Phys. Rev. B 79 035407
[5] Pendry J B 2004 Science 306 1353
[6] Rogacheva A V, Fedotov V A, Schwanecke A S, Zheludev N I 2006 Phys. Rev. Lett. 97 177401
[7] Chen H S, Ran L X, Huangfu J T, Zhang X M, Chen K S, Grzegorczyk T M, Kong J A 2005 Appl. Phys. Lett. 86 151909
[8] Liu Y H, Luo C R, Zhao X P 2007 Acta Phys. Sin. 56 5883 (in Chinese)[刘亚红、 罗春荣、 赵晓鹏 2007 物理学报 56 5883]
[9] Verney E, Sauviac B, Simovski C R 2004 Phys. Lett. A 331 244
[10] Wang J F, Qu S B, Xu Z, Fu Z T, Ma H, Yang Y M 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 42 155413
[11] Dolling G, Enkrich C, Wegener M, Soukoulis C M, Linden S 2006 Science 312 892
[12] Kafesaki M, Tsiapa I, Katsarakis N, Koschny T, Soukoulis C M, Economou E N 2007 Phys. Rev. B 75 235114
[13] Pendry J B, Holden A J, Robbins D J, Stewart W J 1999 IEEE Trans. Microwave Theor. Techniq. 47 2075
[14] Shelby R A, Smith D R, Schultz S 2001 Science 292 77
[15] Schurig D, Mock J J, Justice B J, Cummer S A, Pendry J B, Starr A F, Smith D R 2006 Science 314 977
[16] Wang J F, Qu S B, Xu Z, Zhang J Q, Ma H, Yang Y M, Gu C 2009 Acta Phys. Sin. 58 3324 (in Chinese)[王甲富、 屈绍波、 徐 卓、 张介秋、 马 华、 杨一鸣、 顾 超 2009 物理学报 58 3324]
[17] Lv J H, Yan B R, Liu M H, Hu X W 2009 Phys. Rev. E 80 026605
[18] Pendry J B, Holden A J, Stewart W J, Youngs I 1996 Phys. Rev. Lett. 76 4773
[19] Schurig D, Mock J J, Smith D R 2006 Appl. Phys. Lett. 88 041109
[20] Padilla W J, Aronsson M T, Highstrete C, Lee M, Taylor A J, Averitt R D 2007 Phys. Rev B. 75 041102
[21] Wang J F, Qu S B, Xu Z, Zhang J Q, Yang Y M, Ma H 2008 Acta Phys. Sin. 57 5015 (in Chinese)[王甲富、 屈绍波、 徐 卓、 张介秋、 杨一鸣、 马 华 2008 物理学报 57 5015]
[22] Li Z F, Aydin K, Ozbay E 2009 Phys. Rev. E 79 026610
[23] Markos P, Soukoulis C M 2002 Phys. Rev. E 65 036622