[1] Pecora L M, Canoll T L 1990 Phys. Rev. Lett. 64 821
[2] Han D, Zhu F L 2013 Acta Phys. Sin. 62 120513 (in Chinese) [韩冬, 朱芳来 2013 物理学报 62 120513]
[3] Zhao L D, Hu J B, Liu X H 2010 Acta Phys. Sin. 59 2305 (in Chinese) [赵灵冬, 胡建兵, 刘旭辉 2010 物理学报 59 2305]
[4] Wang X Y, Wu X J 2006 Acta Phys. Sin. 55 605 (in Chinese) [王兴元, 武相军 2006 物理学报 55 605]
[5] Mainieri R, Rehaced J 1999 Phys. Rev. Lett. 82 3042
[6] Li Z, Han C Z 2002 Chin. Phys. 11 666
[7] Li Z, Han C Z 2002 Chin. Phys. 11 9
[8] Gao X, Yu J B 2005 Chaos Soliton. Fract. 26 141
[9] Rosenblum M G, Pikovsky A S, Kurths J 1997 Phys. Rev. Lett. 78 4193
[10] Akcakaya M, Nehorai A 2010 IEEE Trans. Signal Process 58 4994
[11] Du H Y 2012 Function Projective Synchronization of Chaotic Theory and Its Application in Secure Communication (Heilongjiang: Heilongjiang University Press) p10 (in Chinese) [杜洪越 2012 混沌函数投影同步理论及其保密通信应用 (黑龙江: 黑龙江大学出版社) 第10页]
[12] Xu D, Li Z 2002 Int. J. Bifurcat. Chaos 12 1395
[13] Hu M F, Xu Z Y, Rong Z 2008 Commun. Nonlinear Sci. 13 456
[14] Li G H 2007 Chaos Soliton. Fract. 32 1786
[15] Zhang F F, Liu S T, Yu W Y 2013 Chin. Phys. B 22 120505
[16] Grassi G, Miller D A 2012 Appl. Math. Comput. 218 6118
[17] Meng J, Wang X Y 2007 Acta Phys. Sin. 56 5142 (in Chinese) [孟娟, 王兴元 2007 物理学报 56 5142]
[18] Lorenz E N 1963 J. Atmos. Sci. 20 130
[19] Wang X Y, Wang M J 2007 Acta Phys. Sin. 56 5136 (in Chinese) [王兴元, 王明军 2007 物理学报 56 5136]
[20] Ogorzalek M 1993 IEEE Trans. Circuits I 40 693
[21] Tigan G H 2005 Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara 50 61
[22] Wang Z, Sun W 2013 Acta Phys. Sin. 62 020511 (in Chinese) [王震, 孙卫 2013 物理学报 62 020511]
[23] Matsumoto T, Chua L O, Kobayashi K 1986 IEEE Trans. Circuits I 33 1143