Experimental study of L-H transition triggered by supersonic molecular beam injection in the HL-2A tokamak
Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin.  2013, Vol. 62 Issue (1): 015203     doi:10.7498/aps.62.015203
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES Current Issue| Archive| Adv Search  |   
Experimental study of L-H transition triggered by supersonic molecular beam injection in the HL-2A tokamak
Feng Bei-Bin, Yao Liang-Hua, Chen Cheng-Yuan, Ji Xiao-Quan, Zhong Wu-Lü, Shi Zhong-Bing, Yu De-Liang, Cui Zheng-Ying, Song Xian-Ming, Duan Xu-Ru
Southwestern Institute of Physics, Chengdu 610041, China
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn