Experimental diagnoses of plasma electron density by interferometry using an x-ray laser as probe
Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin.  2005, Vol. 54 Issue (1): 202-205    
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  |   
Experimental diagnoses of plasma electron density by interferometry using an x-ray laser as probe
Zhang Guo-Ping1, Zheng Wu-Di1, Zhang Tan-Xin1, Peng Hui-Min1, Shao Ping2, Yi Kui2, Lin Zun-Qi2, Wang Chen3, Wang Wei3, Sun Jin-Ren3, Fang Zhi-Heng3, Wu Jiang3, Fu Si-Zu3, Ma Wei-Xin3, Gu Yuan3, Wang Shi-Ji3, Wang Zhan-Shan4, Wang Hong-Chang4, Zhou Bin4, Chen Ling-Yan4
(1)北京应用物理与计算数学研究所,北京8009信箱,北京 100088; (2)上海光学精密机械研究所,上海800-211信箱,上海 201800; (3)上海激光等离子体研究所,上海800-229信箱,上海 201800; (4)上海市同济大学物理系,上海 200092
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn