Search

Article

x

Vol. 44, No. 3 (1995)

1995-02-05
GENERAL
Li Jin-Hui, Zeng Gao-Jian
1995, 44 (3): 337-344. doi: 10.7498/aps.44.337
Abstract +
Ren Zhi-Jian, Zhang Jin-Ru
1995, 44 (3): 345-349. doi: 10.7498/aps.44.345
Abstract +
NUCLEAR PHYSICS
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Jiang Meng-Heng, Zheng Shen
1995, 44 (3): 357-364. doi: 10.7498/aps.44.357
Abstract +
Chen Biao-Shen
1995, 44 (3): 375-382. doi: 10.7498/aps.44.375
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Guo Qi-Zhi, Shen Wen-Da, Zhu Shi-Tong
1995, 44 (3): 396-400. doi: 10.7498/aps.44.396
Abstract +
Hu Xiang-Ming
1995, 44 (3): 401-408. doi: 10.7498/aps.44.401
Abstract +
Liu Yong-Gui, Qian Bao-Liang, Li Chuan-Lu
1995, 44 (3): 409-412. doi: 10.7498/aps.44.409
Abstract +
Qu Lin-Jie
1995, 44 (3): 413-418. doi: 10.7498/aps.44.413
Abstract +
Yang Miao, Si Jin-Hai, Wang Yu-Xiao, Li Chun-Fei
1995, 44 (3): 419-426. doi: 10.7498/aps.44.419
Abstract +
Chen Wei-Zhong
1995, 44 (3): 427-431. doi: 10.7498/aps.44.427
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Xu Qiang, Wang Jian-Bao, Yuan Jian, Lu Fang, Sun Heng-Hui
1995, 44 (3): 432-438. doi: 10.7498/aps.44.432
Abstract +
Liu Jie, Ma Feng, Hou Ming-Dong
1995, 44 (3): 446-450. doi: 10.7498/aps.44.446
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Bao Ke-Da, Yin Guang-Jun
1995, 44 (3): 451-459. doi: 10.7498/aps.44.451
Abstract +
Hou Qing, Luo Zheng-Ming
1995, 44 (3): 471-478. doi: 10.7498/aps.44.471
Abstract +
Shao Qi-Jun, Pan Zheng-Ying
1995, 44 (3): 479-487. doi: 10.7498/aps.44.479
Abstract +
Yu Chao-Wen, He Pi-Mo, Xu Ya-Bo, Qi Zhong-Fu, Li Wen-Zhu
1995, 44 (3): 488-491. doi: 10.7498/aps.44.488
Abstract +
Fan Zhao-Yang, Bao Shi-Ning, Li Hai-Yang, Xu Ya-Bo
1995, 44 (3): 492-497. doi: 10.7498/aps.44.492
Abstract +
GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS
Zhao Zheng, Yang Shu-Zheng
1995, 44 (3): 498-504. doi: 10.7498/aps.44.498
Abstract +