Experimental study on shock compression properties of polyethylene
Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin.  2010, Vol. 59 Issue (9): 6394-6398    
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  |   
Experimental study on shock compression properties of polyethylene
Luo Ping-Qing1, Long Tao1, Huang Xiu-Guang2, Fu Si-Zu2, Shu Hua2, Ye Jun-Jian2, Wu Jiang2, Xie Zhi-Yong2, Fang Zhi-Heng2, Jia Guo2, He Ju-Hua2, Gu Yuan2, Wang Shi-Ji2
(1)Beijing Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing 100088, China; (2)Shanghai Institute of Laser Plasma, Shanghai 201800, China
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn