Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin.  1995, Vol. 44 Issue (4): 629-633    
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  |   
Gu Zhen-Nan1, Zhou Xi-Huang1, Jin Zhao-Xia1, Zhao Wen-Bing2, Wu Jun-Qiao2, Zhang Xiao-Dong2, Ye Zhi-Yuan2, Wu Ke2, Zhang Jin-Long2, Li Chuan-Yi2, Yin Dao-Le2
(1)北京大学化学系,北京100871; (2)北京大学物理系,北京100871;
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn