Search

Article

x

Vol. 44, No. 5 (1995)

1995-03-05
GENERAL
Yu Jun
1995, 44 (5): 673-677. doi: 10.7498/aps.44.673
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Dai Chang-Jian, Shu Xiao-Wu, Li Qian, Zhang Sen, Fang Da-Wei
1995, 44 (5): 678-684. doi: 10.7498/aps.44.678
Abstract +
Zhang Yuan, Zhu Xi-Wen, Mei-Gang-Hua
1995, 44 (5): 685-692. doi: 10.7498/aps.44.685
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Li Gao-Xiang, Peng Jin-Sheng
1995, 44 (5): 700-707. doi: 10.7498/aps.44.700
Abstract +
Lu Hong, Peng Jin-Sheng, Li Gao-Xiang
1995, 44 (5): 708-714. doi: 10.7498/aps.44.708
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
A.J.Wootton, S.C.McCool, W.A.Craven, Zhen Shao-Bai
1995, 44 (5): 715-725. doi: 10.7498/aps.44.715
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Zhou Yun-Song, Yang Zhen, Hu Hua-Shen
1995, 44 (5): 726-733. doi: 10.7498/aps.44.726
Abstract +
Pan Bi-Cai, Xia Shang-Da
1995, 44 (5): 745-754. doi: 10.7498/aps.44.745
Abstract +
Xie Bin, Su Fang, Zhao Ming-Wen, Wu Xi-Jun
1995, 44 (5): 755-762. doi: 10.7498/aps.44.755
Abstract +
Pan Bi-Cai, Xia Shang-Da, Fang Rong-Chuan
1995, 44 (5): 763-771. doi: 10.7498/aps.44.763
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
A.Dimoulas, Shen Wen-Zhong, Tang Wen-Guo, Shen Xue-Chu
1995, 44 (5): 779-787. doi: 10.7498/aps.44.779
Abstract +
Zhang Hai-Feng, Li Yong-peng, Fang Rong-Chuan, Yang Feng-Yuan
1995, 44 (5): 788-794. doi: 10.7498/aps.44.788
Abstract +
Wang Yong-Qiang, Li Zhen-Ya
1995, 44 (5): 811-817. doi: 10.7498/aps.44.811
Abstract +
Wang Xu-Wei, Zhou Wei-Yang, Chen Jin-Chang, Shen Bao-Gen
1995, 44 (5): 818-824. doi: 10.7498/aps.44.818
Abstract +
A.Dimonlas, Shen Wen-Zhong, Tang Wen-Guo, Shen Xue-Chu
1995, 44 (5): 825-831. doi: 10.7498/aps.44.825
Abstract +
GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS
Zhao Zheng, Xiao Xing-Guo
1995, 44 (5): 832-840. doi: 10.7498/aps.44.832
Abstract +