Search

Article

x

Vol. 49, No. 2 (2000)

2000-01-20
GENERAL
Ruan Hang-Yu, Chen Yi-Xin
2000, 49 (2): 177-180. doi: 10.7498/aps.49.177
Abstract +
Wang Lie-Yan
2000, 49 (2): 181-185. doi: 10.7498/aps.49.181
Abstract +
Liu Xin-Ya
2000, 49 (2): 186-189. doi: 10.7498/aps.49.186
Abstract +
Wu Qi-Xue
2000, 49 (2): 190-193. doi: 10.7498/aps.49.190
Abstract +
Qing Xin
2000, 49 (2): 194-200. doi: 10.7498/aps.49.194
Abstract +
Shen Hui-Chuan
2000, 49 (2): 201-209. doi: 10.7498/aps.49.201
Abstract +
Li Hong-Fu, Zhu Xinag, Zhou Qing
2000, 49 (2): 210-214. doi: 10.7498/aps.49.210
Abstract +
Zhai Guang-Jie, Yang Jian-Shu, Chen Xian-Bang, Wang Xue-Shen
2000, 49 (2): 215-219. doi: 10.7498/aps.49.215
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Xu Jing-Wen, Li Yuan-Xiang, Liu Lian-Jun, Zhao Li, Mao You-Dong
2000, 49 (2): 220-225. doi: 10.7498/aps.49.220
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
2000, 49 (2): 226-230. doi: 10.7498/aps.49.226
Abstract +
Song Ke-Hui, Guo Guang-Can
2000, 49 (2): 231-234. doi: 10.7498/aps.49.231
Abstract +
Xia Yu-Xing, Feng Xun-Li, Xu Zhi-Zhan
2000, 49 (2): 235-240. doi: 10.7498/aps.49.235
Abstract +
Liu Dong-Feng, Chen Guo-Fu, Bai Jin-Tao, Wang Xian-Hua
2000, 49 (2): 241-246. doi: 10.7498/aps.49.241
Abstract +
2000, 49 (2): 247-251. doi: 10.7498/aps.49.247
Abstract +
2000, 49 (2): 252-255. doi: 10.7498/aps.49.252
Abstract +
2000, 49 (2): 256-261. doi: 10.7498/aps.49.256
Abstract +
2000, 49 (2): 262-266. doi: 10.7498/aps.49.262
Abstract +
2000, 49 (2): 267-271. doi: 10.7498/aps.49.267
Abstract +
2000, 49 (2): 272-276. doi: 10.7498/aps.49.272
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
2000, 49 (2): 277-281. doi: 10.7498/aps.49.277
Abstract +
2000, 49 (2): 282-287. doi: 10.7498/aps.49.282
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
2000, 49 (2): 288-292. doi: 10.7498/aps.49.288
Abstract +
2000, 49 (2): 293-296. doi: 10.7498/aps.49.293
Abstract +
2000, 49 (2): 297-305. doi: 10.7498/aps.49.297
Abstract +
2000, 49 (2): 306-311. doi: 10.7498/aps.49.306
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
2000, 49 (2): 312-317. doi: 10.7498/aps.49.312
Abstract +
2000, 49 (2): 318-323. doi: 10.7498/aps.49.318
Abstract +
2000, 49 (2): 324-327. doi: 10.7498/aps.49.324
Abstract +
2000, 49 (2): 328-333. doi: 10.7498/aps.49.328
Abstract +
2000, 49 (2): 334-338. doi: 10.7498/aps.49.334
Abstract +
2000, 49 (2): 339-343. doi: 10.7498/aps.49.339
Abstract +
2000, 49 (2): 344-348. doi: 10.7498/aps.49.344
Abstract +
2000, 49 (2): 349-354. doi: 10.7498/aps.49.349
Abstract +
2000, 49 (2): 355-360. doi: 10.7498/aps.49.355
Abstract +
2000, 49 (2): 361-364. doi: 10.7498/aps.49.361
Abstract +
2000, 49 (2): 365-370. doi: 10.7498/aps.49.365
Abstract +
2000, 49 (2): 371-374. doi: 10.7498/aps.49.371
Abstract +
2000, 49 (2): 375-378. doi: 10.7498/aps.49.375
Abstract +
GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS
2000, 49 (2): 379-382. doi: 10.7498/aps.49.379
Abstract +
LETTERS
2000, 49 (2): 383-388. doi: 10.7498/aps.49.383
Abstract +