Search

Article

x

Vol. 51, No. 11 (2002)

2002-06-05
GENERAL
Zhang Yi
2002, 51 (11): 2417-2422. doi: 10.7498/aps.51.2417
Abstract +

EDITOR'S SUGGESTION

Xu Zhi-Xin
2002, 51 (11): 2423-2425. doi: 10.7498/aps.51.2423
Abstract +
Zheng Chun-Long, Zhang Jie-Fang
2002, 51 (11): 2426-2430. doi: 10.7498/aps.51.2426
Abstract +
Liu Jiang, Yin Jian-Ling, Deng Dong-Mei, Fan Guang-Han, Liu Cheng-Yi
2002, 51 (11): 2431-2434. doi: 10.7498/aps.51.2431
Abstract +
Xue Li-Hui, Hu Si-Zhu, Ran Yang-Qiang
2002, 51 (11): 2435-2439. doi: 10.7498/aps.51.2435
Abstract +
Zhao Ming-Wen, Xia Yue-Yuan, Liu Xiang-Dong, Ma Yu-Chen, Ying Min-Ju
2002, 51 (11): 2440-2445. doi: 10.7498/aps.51.2440
Abstract +
Liu Song-Hao, Wu Ling-An, Yang Li
2002, 51 (11): 2446-2451. doi: 10.7498/aps.51.2446
Abstract +
Jia Chuan-Ying, Yang Shao-Qing
2002, 51 (11): 2452-2458. doi: 10.7498/aps.51.2452
Abstract +
Dai Dong, Ma Xi-Kui, Li Fu-Cai, You Yong
2002, 51 (11): 2459-2462. doi: 10.7498/aps.51.2459
Abstract +
Wang Yao-Nan, Liu Zhu-Run, Zhou Shao-Wu, Tan Wen
2002, 51 (11): 2463-2466. doi: 10.7498/aps.51.2463
Abstract +
Zhang Ru-Yuan, Zhang Xiao-Ming, Peng Jian-Hua
2002, 51 (11): 2467-2474. doi: 10.7498/aps.51.2467
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Chen Lin-Hong, Shang Ren-Cheng
2002, 51 (11): 2475-2479. doi: 10.7498/aps.51.2475
Abstract +
Zhao Jian-Ming, Xiao Lian-Tuan, Wang Li-Rong, Jia Suo-Tang
2002, 51 (11): 2485-2488. doi: 10.7498/aps.51.2485
Abstract +
Jia Xiao-Ling, Zhang Yun-Dong, Wang Qi, Ma Zhu-Guang
2002, 51 (11): 2489-2494. doi: 10.7498/aps.51.2489
Abstract +
Jie Lu-You, Dong Chen-Zhong, Liu Xin-Sheng, Zhang Yi-Jun, Yuan Ping
2002, 51 (11): 2495-2502. doi: 10.7498/aps.51.2495
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Zhu Zheng-He, Wang Hong-Yan, Ran Ming, Xue Wei-Dong, Zhou Le-Xi, Sun Ying
2002, 51 (11): 2503-2508. doi: 10.7498/aps.51.2503
Abstract +
Zhang Ming-Sheng, Wang Ji-Suo, Feng Jian, Liu Tang-Kun
2002, 51 (11): 2509-2513. doi: 10.7498/aps.51.2509
Abstract +
Zhou Ming, Huang Chun-Jian
2002, 51 (11): 2514-2516. doi: 10.7498/aps.51.2514
Abstract +
Guo Hong, Li Gao-Xiang, Peng Ji-Sheng
2002, 51 (11): 2517-2523. doi: 10.7498/aps.51.2517
Abstract +
Yan Fei, Zhang Jie
2002, 51 (11): 2524-2527. doi: 10.7498/aps.51.2524
Abstract +
Xue Ting, Yu Jian, Yang Tian-Xin, Ni Wen-Jun, Tan Li, Li Shi-Chen
2002, 51 (11): 2528-2535. doi: 10.7498/aps.51.2528
Abstract +
Fu Song-Nian, Dong Hui, Wu Chong-Qing, Liu Hai-Tao
2002, 51 (11): 2542-2546. doi: 10.7498/aps.51.2542
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
Shi Bing-Ren, Zhang Jin-Hua, Gong Xue-Yu, Qiu Xian-Ping, Ling Qiu
2002, 51 (11): 2547-2555. doi: 10.7498/aps.51.2547
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Zhang Jian-Min, Xu Ke-Wei
2002, 51 (11): 2562-2566. doi: 10.7498/aps.51.2562
Abstract +
Li Wen-Jie, Jiang Jin-Long, Zhou Li, Zhao Nu-Guang, Yang Wei-Sheng
2002, 51 (11): 2567-2574. doi: 10.7498/aps.51.2567
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
He Jun, Zheng Hao-Ping
2002, 51 (11): 2580-2588. doi: 10.7498/aps.51.2580
Abstract +
Luo Cheng-Lin, Li Yan-Ling
2002, 51 (11): 2589-2594. doi: 10.7498/aps.51.2589
Abstract +
Jia Wu-Lin, Wu Yong-Jian, An Zhong, Wu Chang-Qin
2002, 51 (11): 2595-2601. doi: 10.7498/aps.51.2595
Abstract +
Tao Xiang-Ming, Xu Xian-Jun, Tan Ming-Qiu
2002, 51 (11): 2602-2605. doi: 10.7498/aps.51.2602
Abstract +
Feng Quan-Yuan
2002, 51 (11): 2612-2616. doi: 10.7498/aps.51.2612
Abstract +
Xu Feng, Huang Yong-Ren
2002, 51 (11): 2617-2622. doi: 10.7498/aps.51.2617
Abstract +
Lu Xin-Hua, Huang Song, Xin Yu, Ning Zhao-Yuan, Cheng Shan-Hua
2002, 51 (11): 2635-2639. doi: 10.7498/aps.51.2635
Abstract +
Wang Xiang-Ying, Ye Chao, Ning Zhao-Yuan, Cheng Shan-Hua
2002, 51 (11): 2640-2643. doi: 10.7498/aps.51.2640
Abstract +
Gou Cheng-Jun, Yang Dai-Lun, Zeng Ge, Luo Zheng-Ming
2002, 51 (11): 2649-2655. doi: 10.7498/aps.51.2649
Abstract +
GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS
Zhu Bin, Yao Guo-Zheng, Zhao Zheng
2002, 51 (11): 2656-2660. doi: 10.7498/aps.51.2656
Abstract +
He Han, Zhao Zheng
2002, 51 (11): 2661-2666. doi: 10.7498/aps.51.2661
Abstract +