Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Physica Sinica  2017, Vol. 66 Issue (9): .     DOI: 10.7498/aps.66.095202
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Strong magnetic fields generated with a metal wire irradiated by high power laser pulses and its effect on bow shock
Li Yan-Fei1,8, Li Yu-Tong1,7,8, Zhu Bao-Jun1,8, Yuan Da-Wei2, Li Fang1, Zhang Zhe1, Zhong Jia-Yong3,7, Wei Hui-Gang2, Pei Xiao-Xing2, Liu Chang3, Yuan Xiao-Xia3, Zhao Jia-Rui1, Han Bo2,3, Liao Guo-Qian1, Lu Xin1,8, Hua Neng4, Zhu Bao-Qiang4, Zhu Jian-Qiang4,7, Fang Zhi-Heng5, An Hong-Hai5, Huang Xiu-Guang5,7, Zhao Gang2,7, Zhang Jie6,7
1. Beijing National Laboratory of Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
2. National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China;
3. Department of Astronomy, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;
4. National Laboratory on High Power Lasers and Physics, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanical, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China;
5. Shanghai Institute of Laser Plasma, China Academy of Engineering Physics, Shanghai 201800, China;
6. Laboratory for Laser Plasmas(Ministry of Education) and Department of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
7. Collaborative Innovation Centre of IFSA, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
8. School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn