Search

Article

x

Vol. 44, No. 7 (1995)

1995-04-05
GENERAL
Zhang De-Xing, Yu Ke, Yu Zhao-Xian
1995, 44 (7): 1009-1017. doi: 10.7498/aps.44.1009
Abstract +
Zhao Zheng, Sun Ming-Chao, Zhao Ren
1995, 44 (7): 1018-1022. doi: 10.7498/aps.44.1018
Abstract +
Su Jing-Hui, Zhao Yan-Cheng
1995, 44 (7): 1023-1028. doi: 10.7498/aps.44.1023
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Tan Wei-Han, Liu Ren-Hong
1995, 44 (7): 1029-1034. doi: 10.7498/aps.44.1029
Abstract +
Guo Guang-Can, Wu Zhi-Bing
1995, 44 (7): 1042-1050. doi: 10.7498/aps.44.1042
Abstract +
Gong Shang-Qing, Xu Zhi-Zhan, Pan Shao-Hua
1995, 44 (7): 1051-1055. doi: 10.7498/aps.44.1051
Abstract +
Song Tong-Qiang, Fen Jian, Wang Wen-Zheng, Xu Jing-Zhi
1995, 44 (7): 1056-1063. doi: 10.7498/aps.44.1056
Abstract +
Yang Zhong-Hai, Peng Liang-Fu, Liu Sheng-Gang
1995, 44 (7): 1064-1072. doi: 10.7498/aps.44.1064
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Pan Shi-Hong, Zhang Yan, Wang Yu-Tian
1995, 44 (7): 1073-1080. doi: 10.7498/aps.44.1073
Abstract +
Ding Hong, Cheng Zhao-Nian
1995, 44 (7): 1081-1090. doi: 10.7498/aps.44.1081
Abstract +
Lai Wen-Sheng, Wang Tian-Min, Wang Shun-Hua
1995, 44 (7): 1091-1100. doi: 10.7498/aps.44.1091
Abstract +
R.J.Schreatelkamp, J.R.Liefting, F.W.Saris, Lu Wu-Xing
1995, 44 (7): 1101-1107. doi: 10.7498/aps.44.1101
Abstract +
Fu Si-Zu, Gu Yuan, Wu Jiang, Wang Shi-Ji, He Ju-Hua
1995, 44 (7): 1108-1112. doi: 10.7498/aps.44.1108
Abstract +
Zhang Hai-Feng, Jin Tao, Wang Chang-Sui, Li Yong-Peng, Xia Shang-Da
1995, 44 (7): 1113-1120. doi: 10.7498/aps.44.1113
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Xu Xu-Rong, Cai Jun, Wang Ke-Lin, Xia Shang-Da
1995, 44 (7): 1121-1128. doi: 10.7498/aps.44.1121
Abstract +
Ke San-Huang, Huang Mei-Chun, Wang Ren-Zhi
1995, 44 (7): 1129-1136. doi: 10.7498/aps.44.1129
Abstract +
Liu Kun, Zhu Jun-Hao, Chen Shi-Wei, Zhao Jun, Tang Ding-Yuan
1995, 44 (7): 1137-1140. doi: 10.7498/aps.44.1137
Abstract +
Xu Zhi-Zhong
1995, 44 (7): 1141-1147. doi: 10.7498/aps.44.1141
Abstract +
Zhang Liu-Wan, Cai Pei-Xin, Chen Ting-Guo
1995, 44 (7): 1148-1157. doi: 10.7498/aps.44.1148
Abstract +
Wang Wen-Jing, Xu Xu-Rong, Cai Jun
1995, 44 (7): 1164-1171. doi: 10.7498/aps.44.1164
Abstract +
Shi Wang-Zhou, Yao Wei-Guo, Qi-Zhen-Zhong, He Yi-Zhen
1995, 44 (7): 1172-1176. doi: 10.7498/aps.44.1172
Abstract +