Search

Article

x

Vol. 51, No. 6 (2002)

2002-03-20
GENERAL
Yan Xue-Qing, Fang Jia-Xun, Chen Jia-Er
2002, 51 (6): 1153-1155. doi: 10.7498/aps.51.1153
Abstract +
Ge Wei-Kuan
2002, 51 (6): 1156-1158. doi: 10.7498/aps.51.1156
Abstract +
Guo Guan-Peng, Zhang Jie-Fang
2002, 51 (6): 1159-1162. doi: 10.7498/aps.51.1159
Abstract +
Huang Bo-Wen, Wang De-Yun
2002, 51 (6): 1163-1166. doi: 10.7498/aps.51.1163
Abstract +
Zhao Yun, Zhang Chun-Li
2002, 51 (6): 1167-1170. doi: 10.7498/aps.51.1167
Abstract +
Deng Wen-Ji
2002, 51 (6): 1171-1174. doi: 10.7498/aps.51.1171
Abstract +
Liu Feng, Ren Yong, Shan Xiu-Ming
2002, 51 (6): 1175-1180. doi: 10.7498/aps.51.1175
Abstract +
Feng Guo-Lin, Dong Wen-Jie, Jia Xiao-Jing, Cao Hong-Xing
2002, 51 (6): 1181-1185. doi: 10.7498/aps.51.1181
Abstract +
Liu Hai-Feng, Dai Zheng-Hua, Chen Feng, Gong Xin, Yu Zun-Hong
2002, 51 (6): 1186-1192. doi: 10.7498/aps.51.1186
Abstract +
Wu Zhong-Qiang, Yue Dong, Xu Shi-Fan
2002, 51 (6): 1193-1197. doi: 10.7498/aps.51.1193
Abstract +
Liu Cong-Xin
2002, 51 (6): 1198-1202. doi: 10.7498/aps.51.1198
Abstract +
Sun Run-Guang, Qi Hao, Zhang Jing
2002, 51 (6): 1203-1207. doi: 10.7498/aps.51.1203
Abstract +
THE PHYSICS OF ELEMENTARY PARTICLES AND FIELDS
Hu Guo-Qi, Li Kang
2002, 51 (6): 1208-1213. doi: 10.7498/aps.51.1208
Abstract +
Ruan Jian-Hong, Xue Xun, Zhu Wei
2002, 51 (6): 1214-1220. doi: 10.7498/aps.51.1214
Abstract +
ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Zhao Lu-Ming, Wang Li-Jun
2002, 51 (6): 1227-1232. doi: 10.7498/aps.51.1227
Abstract +
Li Hong-Hai, Li Ying-De, Wang Chuan-Kui
2002, 51 (6): 1239-1243. doi: 10.7498/aps.51.1239
Abstract +
CLASSICAL AREA OF PHENOMENOLOGY
Li Jia-Quan, Zhang Nian-Man
2002, 51 (6): 1244-1250. doi: 10.7498/aps.51.1244
Abstract +
Zhang Xi-He, Wang Zhao-Min, Wan Chun-Ming
2002, 51 (6): 1251-1255. doi: 10.7498/aps.51.1251
Abstract +
Tang Chang-Jian, Qian Shang-Jie
2002, 51 (6): 1256-1261. doi: 10.7498/aps.51.1256
Abstract +
Guo Rui-Xiang, Jia Xiao-Jun, Xie Chang-De, Peng Kun-Xi
2002, 51 (6): 1262-1267. doi: 10.7498/aps.51.1262
Abstract +
Lv Tie-Zheng, Wang Tao, Qian Lie-Jia, Lu Xin, Wei Zhi-Yi, Zhang Jie
2002, 51 (6): 1268-1271. doi: 10.7498/aps.51.1268
Abstract +
Zheng Yang-Dong, Li Jun-Qing, Li Chun-Fei
2002, 51 (6): 1279-1285. doi: 10.7498/aps.51.1279
Abstract +
Lv Zhi-Wei, Ding Ying-Chun, He Wei-Ming
2002, 51 (6): 1286-1290. doi: 10.7498/aps.51.1286
Abstract +
Liu Yong-Jun, Cai Lu, Wang Qing-Yue, Zhang Zhi-Gang
2002, 51 (6): 1291-1294. doi: 10.7498/aps.51.1291
Abstract +
Xi Yan-Gang, Hou Zhan-Jia, Liu Li-Ying, Xu Lei, Wang Wen-Cheng
2002, 51 (6): 1295-1299. doi: 10.7498/aps.51.1295
Abstract +
Lu Yi, Liu Si-Min, Wang Da-Yun
2002, 51 (6): 1300-1306. doi: 10.7498/aps.51.1300
Abstract +
Yu Xuan-Yi, Ding Xin, Li Zhuo, Xu Jing-Jun, Zhang Guang-Yin
2002, 51 (6): 1307-1311. doi: 10.7498/aps.51.1307
Abstract +
He Ze-Jun, Zhou Wen-Jie, Jiang Wei-Zhou, Zhang Jia-Ju, Liu Bo
2002, 51 (6): 1312-1316. doi: 10.7498/aps.51.1312
Abstract +
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES
Yang Shen-Dong, Ning Zhao-Yuan, Huang Feng, Cheng Shan-Hua, Ye Chao
2002, 51 (6): 1321-1325. doi: 10.7498/aps.51.1321
Abstract +
Fu Xi-Quan, Liu Cheng-Yi, Guo Hong
2002, 51 (6): 1326-1331. doi: 10.7498/aps.51.1326
Abstract +
Qiu Hua-Tan, Wang You-Nian, Ma Teng-Cai
2002, 51 (6): 1332-1337. doi: 10.7498/aps.51.1332
Abstract +
Zhu Hong-Lian, Wang De-Wu
2002, 51 (6): 1338-1345. doi: 10.7498/aps.51.1338
Abstract +
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES
Li Ying, Kong Xiang-Mu, Huang Jia-Yin
2002, 51 (6): 1346-1349. doi: 10.7498/aps.51.1346
Abstract +
Zhang Peng, Wang Ru-Zu, Murakami Masahide
2002, 51 (6): 1350-1354. doi: 10.7498/aps.51.1350
Abstract +
Zhao Ji-Gang, Shao Bin, Wang Tai-Hong
2002, 51 (6): 1355-1359. doi: 10.7498/aps.51.1355
Abstract +
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES
Li Xiao-Wei, Dong Zheng-Chao, Cui Yuan-Shun
2002, 51 (6): 1360-1365. doi: 10.7498/aps.51.1360
Abstract +
Jiang Hong-Wei, Li Ming-Hua, Yu Guang-Hua, Zhu Feng-Wu, Zheng Wu
2002, 51 (6): 1366-1370. doi: 10.7498/aps.51.1366
Abstract +
Xu Feng, Huang Yong-Ren
2002, 51 (6): 1371-1376. doi: 10.7498/aps.51.1371
Abstract +
Huang Feng, Cheng Shan-Hua, Ning Zhao-Yuan, Yang Shen-Dong, Ye Chao
2002, 51 (6): 1383-1387. doi: 10.7498/aps.51.1383
Abstract +
Hu Xiao-Jun, Dai Yong-Bing, He Xian-Chang, Shen He-Sheng, Li Rong-Bin
2002, 51 (6): 1388-1392. doi: 10.7498/aps.51.1388
Abstract +
Qian Xia, Zhao Jian-Gao, Liu Chuan-Lin
2002, 51 (6): 1393-1397. doi: 10.7498/aps.51.1393
Abstract +
GEOPHYSICS, ASTRONOMY, AND ASTROPHYSICS
Song Tai-Peng, Hou Chen-Xia, Shi Wang-Lin
2002, 51 (6): 1398-1402. doi: 10.7498/aps.51.1398
Abstract +