Density measurement and MHD simulation ofgas-filled capillary discharge waveguide
Acta Physica Sinica
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin.  2011, Vol. 60 Issue (9): 095202    
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  |   
Density measurement and MHD simulation ofgas-filled capillary discharge waveguide
Zheng Wu-Di1, Ma Zhan-Nan2, Wang Xiao-Fang2, Wu Yu-Chi3, Zhu Bin3, Cao Lei-Feng3, He Ying-Ling3, Liu Hong-Jie3, Hong Wei3, Zhou Wei-Min3, Zhao Zong-Qing3, Jiao Chun-Ye3, Wen Xian-Lun3, Zang Hua-Ping3, Yu Jin-Qing3, Gu Yu-Qiu3, Zhang Bao-Han3, Dong Ke-Gong4, Wei Lai4
(1)Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing 100088, China; (2)Key Laboratory of Basic Plasma Physics of Chinese Academy of Sciences, Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China; (3)Science and Technology on Plasma Physics Laboratory, Laser Fusion Research Center, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; (4)Science and Technology on Plasma Physics Laboratory, Laser Fusion Research Center, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China;Key Laboratory of Basic Plasma Physics of Chinese Academy of Sciences, Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China
Copyright © Acta Physica Sinica
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China
Tel: 010-82649294,82649829,82649863   E-mail: aps8@iphy.ac.cn