[1] Hamraoui A, Cachile M, Poulard C, Cazabat A M 2004 Colloids Surf. A 250 215
[2] Matar O K 2002 Phys. Fluids 14 4216
[3] Warner M R E, Craster R V, Matar O K 2004 Phys. Fluids 16 2933
[4] Edmonstone B D, Matar O K, Craster R V 2005 Physica D 209 62
[5] Mavromoustaki A, Matar O K, Craster R V 2012 J. Colloid Interface Sci. 371 121
[6] Ye X M, Jiang K, Shen L, Li C X 2013 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 45 681 (in Chinese) [叶学民, 姜凯, 沈雷, 李春曦 2013 力学学报 45 681]
[7] Hu G H 2005 Phys. Fluids A 17 088105
[8] Wang W, Li Z X, Guo Z Y 2003 J. Eng. Thermophys. 24 85 (in Chinese) [王玮, 李志信, 过增元 2003 工程热物理学报 24 85]
[9] Gerbig Y B, Phani A R, Haefke H 2005 Appl. Surf. Sci. 242 251
[10] Craster R V, Matar O K 2009 Rev. Mod. Phys. 81 1131
[11] Pang H Y, Zhang X F, Zhang H Y, Du F P 2006 Chin. J. Pestic. Sci. 8 157 (in Chinese) [庞红宇, 张现峰, 张红艳, 杜凤沛 2006 农药学学报 8 157]
[12] Lee K S, Ivanova N, Starov V M Hilal N, Dutschk V 2008 Adv. Colloid Interfac. 244 54
[13] Kalliadasis S, Bielarz C, Homsy G M 2000 Phys. Fluids 12 1889
[14] Nonomura Y, Morita Y, Hikima T, Seino E, Chida S, Mayama H 2010 Langmuir 26 16150
[15] Liu M, Wang S L, Wu Z R 2014 Acta Phys. Sin. 63 154702 (in Chinese) [刘梅, 王松岭, 吴正人 2014 物理学报 63 154702]
[16] Tseluiko D, Blyth M G, Papageorgiou D T 2011 J. Eng. Math. 69 169
[17] Fischer B J, Troian S M 2003 Phys. Rev. B 67 016309
[18] Nouar C, Kabouya N, Duesk J 2007 Journal of Fluid Mechanics 577 211.
[19] Li C X, Pei J J, Ye X M 2013 Acta Phys. Sin. 62 174702 (in Chinese) [李春曦, 裴建军, 叶学民 2013 物理学报 62 174702]
[20] Li C X, Pei J J, Ye X M 2013 Acta Phys. Sin. 62 214704 (in Chinese) [李春曦, 裴建军, 叶学民 2013 物理学报 62 214704]
[21] Zhao Y P 2012 Physical Mechanics of Surface and Interface (Beijing: Science Press)pp185-186m (in Chinese) [赵亚溥 2012 表面与界面物理力学(北京: 科学出版社)第185–186页]
[22] Edmonstone B D, Matar O K, Craster R V 2004 J. Eng. Math. 50 141
[23] Zhou H, Zhao G F 2003 Hydrodynamic Stability (Beijing: National Defense Press)pp2-4m (in Chinese) [周恒, 赵耕夫 2003 流动稳定性(北京: 国防工业出版社)第2–4页]
[24] Warner M R E, Craster R V, Matar O K 2004 J. Fluid Mech. 510 169
[25] Sadiq M R, Tatiana G R, Stephan P 2012 Phys. Fluids 24 014104
[26] Li C X, Pei J J, Ye X M 2013 CIESC J. 64 3308 (in Chinese) [李春曦, 裴建军, 叶学民 2013 化工学报 64 3308]