α—AlPO<sub>4</sub>单晶的压电和弹性性质研究
物理学报
引用检索 快速检索
物理学报  1985, Vol. 34 Issue (12): 1634-1640
目录 当期目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索     
α—AlPO4单晶的压电和弹性性质研究
王弘, 徐斌, 刘希玲, 韩建儒, 尚淑霞
山东大学
PIEZOELECTRIC PROPERTIES AND ELASTIC PROPERTIES OF SINGLE CRYSTAL BERLINITE (α-AlPO4)
WANG HONG, XU BIN, LIU XI-LING, HAN JIAN-RU, SHAN SHU-XIA
山东大学

版权所有 ©  物理学报
地址:北京市603信箱,《物理学报》编辑部 邮编:100190
电话:010-82649294,82649829,82649863   E-mail:apsoffice@iphy.ac.cn
网络系统维护电话:010-62662699-1; 技术支持邮箱 linjl@magtech.com.cn