[1] Diamanti E, Lo H, Qi B, Yuan Z L 2016 NPJ Quantum Inf. 2 16025
[2] Smania M, Elhassan A, Tavakoli A, Bourennane M 2016 NPJ Quantum Inf. 2 16010
[3] Bäuml S, Azuma S, Kato G, Elkouss D 2020 Commun. Phys. 3 55
[4] Bhaskar M K, Riedinger R, Machielse B, Levonian D S, Nguyen C T, Knall E N, Park H, Englund D, Lončar M, Sukachev D D, Lukin M D 2020 Nature 580 7801
[5] Jin X M, Ren J G, Yang B, Yi Z H, Zhou F, Xu X F, Peng C Z, Wang S K, Yang D, Pan J W, Hu Y F, Jiang S 2010 Nat. Photonics 4 376
[6] Liao S K, Cai W Q, Handsteiner J, et al. 2018 Phys. Rev. Lett. 120 030501
[7] Liao S K, Yong H L, Liu C, et al. 2017 Nat. Photonics 11 509
[8] Yin J, Li Y, Liao S, et al. 2020 Nature 582 501
[9] 聂敏, 任家明, 杨光, 张美玲, 裴昌幸 2016 物理学报 65 190301Nie M, Ren J M, Yang G, Zhang M L, Pei C X 2016 Acta Phys. Sin. 65 190301
[10] 聂敏, 唐守荣, 杨光, 张美玲, 裴昌幸 2017 物理学报 66 070302Nie M, Tang S R, Yang G, Zhang M L, Pei C X 2017 Acta Phys. Sin. 66 070302
[11] 聂敏, 尚鹏钢, 杨光, 张美玲, 裴昌幸 2014 物理学报 63 240303Nie M, Shang P G, Yang G, Zhang M L, Pei C X 2014 Acta Phys. Sin. 63 240303
[12] 聂敏, 王允, 杨光, 张美玲, 裴昌幸 2016 物理学报 65 020303Nie M, Wang Y, Yang G, Zhang M L, Pei C X 2016 Acta Phys. Sin. 65 020303
[13] 聂敏, 卫容宇, 杨光, 张美玲, 孙爱晶, 裴昌幸 2019 物理学报 68 110301Nie M, Wei R Y, Yang G, Zhang M L, Sun A J, Pei C X 2019 Acta Phys. Sin. 68 110301
[14] 刘西川, 高太长, 刘磊, 张伟, 杨树臣, 李涛 2010 应用气象学报 21 433Liu X C, Gao T C, Liu L, Zhang W, Yang S C, Li T 2010 J. Appl. Meteorl. Sci. 21 433
[15] 刘玉莲, 任国玉, 于宏敏 2012 地理科学 32 1176Liu Y L, Ren G Y, Yu H M 2012 Scientia Geographica Sin. 32 1176
[16] Wolf D, David A 2001 Radio Sci. 36 639
[17] Gunn K L S, Marshall J S 1958 J. Meteorl. 10 452
[18] 孙学金, 王晓蕾, 李浩, 张伟星, 严卫 2009 大气探测学 (第1版) (北京: 气象出版社) 第68页Sun X J, Wang X L, Li H, Li H, Zhang W X, Yan W 2009 Atmospheric Observation (1st Ed.) (Beijing: Meteorological Press) p68 (in Chinese)
[19] 高太长, 刘西川, 张云涛, 杨树臣, 熊超超 2011 解放军理工大学学报(自然科学版) 12 403Gao T C, Liu X C, Zhang Y T, Yang S C, Xiong C C 2011 J. PLA Univ. Sci. Technol. (Nat. Sci. Ed.) 12 403
[20] 宋飞虎, 许传龙, 王式民 2012 中国电机工程学报 32 110Song F H, Xu C L, Wang S M 2012 Proc. Chin. Soc. Elect. Eng. 32 110
[21] 尹浩, 韩阳 2013 量子通信原理与技术 (第1版) (北京: 电子工业出版社) 第76−83页Yin H, Han Y 2013 Quantum Communication Theory and Technology (1st Ed.) (Beijing: Electronics Industry Publishing) pp76−83 (in Chinese)
[22] 尹浩, 马怀新 2006 军事量子通信概论 (北京: 军事科学出版社) 第227页Yin H, Ma H X 2006 Introduction to Military Quantum Communication (Beijing: Military Science Press) p227 (in Chinese)
[23] 张琳, 聂敏, 刘晓慧 2013 物理学报 62 150301Zhang L, Nie M, Liu X H 2013 Acta Phys. Sin. 62 150301
[24] 刘堂昆, 王继锁, 柳晓军, 詹明生 2000 光学学报 20 1449Liu T K, Wang J S, Liu X J, Zhan M S 2000 Acta Opt. Sin. 20 1449
[25] 马晶, 张光宇, 谭立英 2006 光学技术 32 101Ma J, Zhang G Y, Tan L Y 2006 Opt. Techn. 32 101
[26] 张光宇, 于思源, 马晶, 谭立英 2007 光电工程 34 126Zhang G Y, Yu S Y, Ma J, Tan L Y 2007 Opto-Electronic Engineering 34 126