[1] [1]Wang H B, Li J 2007 Acta Phys. Sin. 56 25041(in Chinese)[王洪波、李杰 2007 物理学报 56 2504]
[2] [2]Liu Y Z 2009 Chin. Phys. B 18 1
[3] [3]Zhang S Q 2008 Acta Phys. Sin. 57 1335(in Chinese)[张善卿 2008 物理学报 57 1335]
[4] [4]Meng Z, Liu B 2008 Acta Phys. Sin. 57 1329(in Chinese)[孟宗、刘彬 2008 物理学报 57 1329]
[5] [5]Xue Y, Weng D W 2009 Acta Phys. Sin. 58 34(in Chinese)[薛纭、翁德玮 2009 物理学报 58 34]
[6] [6]Ge W K 2008 Acta Phys. Sin. 57 6714(in Chinese)[葛伟宽 2008 物理学报 57 6714]
[7] [7]Jiang Z L, Hong J Z 1999 Journal of Vibration and Shock 18 10 (in Chinese)[蒋丽忠、洪嘉振 1999 振动与冲击 18 10]
[8] [8]Deng F Y, He X S, Li L, Zhang J 2007 Multibody Syst Dyn . 18 559
[9] [9]Liu C, Liu S X, Mei F X, Guo Y X 2008 Acta Phys. Sin. 57 6709(in Chinese)[刘畅、刘世兴、梅凤翔、郭永新 2008 物理学报 57 6709]
[10] [10]Fu J L, Chen B Y, Tang Y F, Fu H 2008 Chin. Phys. B 17 3942
[11] [11]Lin P, Fang J H, Pang T 2008 Chin. Phys. B 17 4361
[12] [12]Liu J Y 2000 PhD thesis (Shanghai:Shanghai Jiaotong Uni.)(in Chinese)[刘锦阳 2000 博士毕业论文(上海:上海交通大学)]
[13] [13]Yang H 2002 PhD thesis(Shanghai:Shanghai Jiao Tong Uni.)(in Chinese)[杨辉 2002 博士毕业论文,上海:上海交通大学]
[14] [14]Lu Y F 1996 Dynamics of Flexible Multibody Systems (Beijing:Higher Education Press) (in Chinese)[陆佑方 1993 柔性多体系统动力学(高等教育出版社)]
[15] [15]Mei F X, Xie J F, Jiang T Q 2008 Acta Phys. Sin. 57 4649(in Chinese)[梅凤翔、解加芳、江铁强 2008 物理学报 57 4649]
[16] [16]Bai C L, Zhang X, Zhang L H 2009 Chin. Phys. B 18 475