[1] [1] Zhang Y D 2002 Quantum Mechanics (Beijing: Science Press) p65—69 (in Chinese)[张永德 2002 量子力学 (北京:科学出版社) 第65—69页]
[2] [2] Art Hobson 2001 Physics: Concepts And Connections (Shanghai Scientific and Technical Publishers) p372 (in Chinese)[阿特·霍布森 (秦克诚、刘培森、周国荣译) 2001物理学基本概念及其与方方面面的联系 (上海科学技术出版社) 第372页]
[3] [3]Olaf N, Markus A, Anton Z 2003 Am. J. Phys. 71 319
[4] [4]Tatjana I M, Igor M M, Vjacheslav A K, Evgenij V S 2009 Nano. Lett. 9 774
[5] [5]Zhong W D, Cheng H Y, Liu Z X, Wu J H, Li G Z 1999 Acta Phys. Sin. 48 204 (in Chinese)[钟文定、陈海英、刘尊孝、吴建华、李国忠 1999 物理学报 48 204]
[6] [6]Bendkowsky V, Butscher B, Nipper J, Shaffer J, Low J 2009 Nature 458 1005
[7] [7]Mu A X, Zhou X Y, Xue J K 2008 Chin. Phys. B 17 764
[8] [8]Xiong B, Liu X X 2007 Chin. Phys. 16 2578
[9] [9]Ota K, Hamada K, Takemura R, Ohmaki M, Machi T 2009 Phys. Rev. B 79 134505
[10] [10]Ovchinnikov Y N, Barone A, Varlamov A A 2007 Phys. Rev. Lett. 99 037004
[11] [11]Brezinski M E, Liu B 2008 Phys. Rev. A 78 063824
[12] [12]Wang Y, Ning X J, Lin Z Z, Li P, Zhuang J 2007 Phys. Rev. B 76 165423