[1] Hodgkin A L, Huxley A F 1952 J. Gen. Physiol 117 500
[2] FitzhHugh R 1960 J. Gen. Physiol 43 867
[3] Alarcon T, Perez-Madrod A, Rubi J M 1998 Phys. Rev. E 57 4979
[4] Pikovsky A S, Kurths J 1997 Phys. Rev. Lett. 78 775
[5] Nozaki D, Mar D J, Grigg P, Coliins J J 1999 Phys. Rev. Lett. 82 2402
[6] Zhang G J, Xu J X 2005 Chaos, Solitons & Fractals 23 1439
[7] Wang Q Y, Shi X, Lu Q S 2008 Synchronization Dynamics in the Coupled System of Neurons (Beijing: Science Press) (in Chinese) [王青云, 石霞, 陆启韶 2008 神经元耦合系统的同步动力学(北京: 科学出版社)]
[8] Wang Q Y, Lu Q S, Chen G R, Feng Z S, Duan L X 2009 Chaos, Solitons & Fractals 39 918
[9] Zhen B, Xu J 2010 Commun Nonlinear Sci. Numer. Simulat. 15 442
[10] Fan D J, Hong L 2010 Commun Nonlinear Sci. Numer. Simulat. 15 1873
[11] Wang C Q, Xu W, Zhang N M, Li H Q 2008 Acta Phys. Sin. 57 749 (in Chinese) [王朝庆, 徐伟, 张娜敏, 李海泉 2008 物理学报 57 749]
[12] Liu Y, Xie Y 2010 Acta Phys. Sin. 59 2147 (in Chinese) [刘勇, 谢勇 2010 物理学报 59 2147]
[13] Yu S N, Jia Y 2000 Journal of Central China Normal University (Nat. Sci.) 34 281
[14] Zeng C H, Zeng C P, Gong A L, Nie L R 2010 Physica A 389 5117
[15] Yang J H, Liu X B 2010 Acta Phys. Sin. 59 3727 (in Chinese) [杨建华, 刘先斌 2010 物理学报 59 3727]
[16] Bezrukov S M, Vodyanoy I 1997 Nature 385 319
[17] Goychuk I, Hänggi P 2000 Phys. Rev. E 61 4272
[18] Fuentes M A, Toral R, Wio H S 2001 Physica A 295 114
[19] Fuentes M A, Wio H S, Toral R 2002 Physica A 303 91
[20] Wu D, Zhu S Q 2007 Phys. Lett. A 363 202
[21] Gu R C, Xu Y, Zhang H Q, Sun Z K 2011 Acta Phys. Sin. 60 110514 (in Chinese) [顾仁财, 许勇, 张慧清, 孙中奎 2011 物理学报 60 110514]
[22] Zhang J J, Jin Y F 2011 Acta Phys. Sin. 60 120501 (in Chinese) [张静静, 靳艳飞 2011 物理学报 60 120501]
[23] Zhao Y, Xu W, Zou S C 2009 Acta Phys. Sin. 58 1396 (in Chinese) [赵燕, 徐伟, 邹少存 2009 物理学报 58 1396]
[24] Xu C, Kang Y M 2011 Acta Phys. Sin. 60 108701 (in Chinese) [徐超, 康艳梅 2011 物理学报 60 108701]
[25] Hu G 1994 Stochastic Forces and Nonlinear Systems (Shanghai: Shanghai Scientific and Technological Education Publishing House) (in Chinese) [胡岗 1994 随机力与非线性系统 (上海: 上海科技教育出版社)]