[1] Tang Y H, Cao X G, Liu H C, Shepherd G G, Liu S L, Gao H Y, Yang X S, Wu Y, Wang S W 2012, Appl. Opt. 51 1968
[2] Gu L, Hu X D, Luo C Z, Xu Z 2002 Acta Phot. Sin. 31 12 (in Chinese) [谷林, 胡晓东, 罗长洲, 徐洲 2002 光子学报 31 12]
[3] Jing L X, Lv Z M, Xiong J W 2002 Opt. Precis. Eng. 10 588 (in Chinese) [金龙旭, 吕增明, 熊经武 2002 光学精密工程 10 588]
[4] Hu B L, Ma C W, Sun Y S 2002 Acta Phot. Sin. 31 504 (in Chinese) [胡炳梁, 马彩文, 孙益善 2002 光子学报 31 504]
[5] Estera J P, Sakdana M R 2003 SPIE 5079 212
[6] Estera J P, Sakdana M R 2003 SPIE 4796 60
[7] Debevec P E, Malik J 2008 ACM Siggraph 2008 Classes (Beijing) 2008 p31
[8] Liu C, Hu L F, Mu Q Q 2012 Acta Phys. Sin. 61 129501 (in Chinese) [刘超, 胡立发, 穆全全 2012 物理学报 61 129501]
[9] Zheng J H, Zhong Y W, Wen K 2010 Acta Phys. Sin. 59 1831 (in Chinese) [郑继红, 钟阳万, 温垦 2010 物理学报 59 1831]
[10] Tang Y H, Zhang R X, Gao H Y, Liu K, Zhao G X, Yang X S, Li Q, Liang Y, Ye N, Liu H C, Liu S L 2010 Opt. Express 18 10616
[11] Tang Y H, Yang X S, Gao H Y, Wu Y, Wang S W, Cao X G, Jia W L 2013 J. Quant Spectrosc Radiat Transf 122 87
[12] Tang Y H, Zhang R X, Liu H C, Liu S L, Liu K, Gao H Y 2010 J. Liquid Crystals and Display 25 200 (in Chinese) [唐远河, 张瑞霞, 刘汉臣, 刘术林, 刘锴, 郜海阳 2010 液晶与显示 25 200]
[13] Tang Y H, Wu Y, Yang X S, Wang S W 2013 Patent 201310011154.6 [2013.1.11]
[14] Pescador F, Maturana G, Garrido M, Juarez E, Sanz C 2009 IEEE Transactions on Consumer Electronics 55 205
[15] Tang Y H, Liu H C 1999 Practical technology and art of photography (Xian: Xian MapPress) (in Chinese) 27 [唐远河, 刘汉臣 1999 实用摄影技术与艺术 (西安: 西安地图出版社) 第27页]
[16] Zhao J L, Ren G J 2006 J. Liquid Crystals and Display 21 384 (in Chinese) [赵阶林, 任广军 2006 液晶与显示 21 384]
[17] Liu Y J, Xu K S, Zhang B 2004 Acta Phys. Sin. 53 1850 (in Chinese) [刘言军, 徐克璹, 张斌 2004 物理学报 53 1850]